A. I W. ZBARASZEWSCY INDEKS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000143794
Numer REGON: 810701572
Numer NIP: 8511021071
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-01-06
Sygnatura akt[RDF/464771/23/586]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810701572 NIP 85110210712007-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. I W. ZBARASZEWSCY INDEKS SPÓŁKA JAWNA2003-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2003-01-08 do dziś
2. Adresulica NA STOKU nr domu 19 kod pocztowy 71-792 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2003-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 15.11.2002 R.2003-01-08 do dziś
2UCHWAŁA NR 6/2010 Z DNIA 4 GRUDNIA 2010 R. -ZMIANA § 6.2011-01-05 do dziś
3ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI DOKONANA JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 10 MAJA 2012 R.2012-11-26 do dziś
4UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 2/2013, ZMIENIONO: §6 I §13 SPROSTOWANA UCHWAŁĄ NR 3/2013 Z DNIA 22 MAJA 2013 R.2013-06-07 do dziś
515 LUTEGO 2016 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2016 - ZMIENIONO §6, §8, §10 UMOWY SPÓŁKI.2016-08-23 do dziś
66 MARCA 2021 R. - ZMIENIONO §6.2021-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/2002 Z DNIA 04.11.2002 SPÓŁKI CYWILNEJ INDEKS S.C. A. I W. ZBARASZEWSCY W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI INDEKS S.C. W SPÓŁKĘ JAWNĄ -INDEKS S.J. INDEKS SPÓŁKA CYWILNA ANNA I WOJCIECH ZBARASZEWSCY EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HG/052195/01 ORAZ HG/052194/01 REGON: 8107015722003-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBARASZEWSKA2003-01-08 do dziś
2. ImionaANNA2003-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBARASZEWSKI2003-01-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2003-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBARASZEWSKA2003-01-08 do dziś
2. ImionaANNA2003-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBARASZEWSKI2003-01-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2003-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-04-15 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-04-15 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-04-15 do dziś
447 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-15 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-04-15 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-04-15 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-04-15 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-04-15 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-12 do dziś
2data złożenia 30.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-03 do dziś
3data złożenia 09.12.2010 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082011-01-05 do dziś
4data złożenia 09.12.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-01-05 do dziś
5data złożenia 15.10.2012 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-11-26 do dziś
6data złożenia 15.10.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-26 do dziś
7data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-03 do dziś
8data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-03 do dziś
9data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-12 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-03 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082011-01-05 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-01-05 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-11-26 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-26 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-03 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-17 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-04 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów