GRYF STEVEDORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000143345
Numer REGON: 812527411
Numer NIP: 8512808554
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11992/22/686]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP8125274112005-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYF STEVEDORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2002-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica GÓRNOŚLĄSKA nr domu 4 E kod pocztowy 70-664 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2006-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.04.2002R. NOTARIUSZ DOBROSŁAWA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 3454/20022002-12-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.03.2009 ROKU REPERTORIUM A NR 469/2009 R. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ TEODOR SKOTARCZAK W SZCZECINIE -NOWE BRZMIENIE § 32009-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZEWSKI2002-12-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ SEBASTIAN2002-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-13 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSĆI 200.000,00 ZŁ2009-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2009-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1150000,00 PLN2002-12-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBIENIECKI2022-06-29 do dziś
2. ImionaJACEK2022-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZEWSKI2002-12-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ SEBASTIAN2002-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOLSZEWSKI2009-04-16 do dziś
2. ImionaMAREK GRZEGORZ2009-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2009-04-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-04-16 do dziś
252 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 14.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-05-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-21 do dziś
3data złożenia 21.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-03 do dziś
4data złożenia 05.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-25 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-08-22 do dziś
6data złożenia 27.05.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-16 do dziś
7data złożenia 28.05.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-07 do dziś
8data złożenia 13.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-17 do dziś
9data złożenia 05.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-20 do dziś
10data złożenia 28.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-16 do dziś
11data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
14data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
15data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
17data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-14 do dziś
18data złożenia 01.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
19data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-03 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-25 do dziś
31 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-08-22 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-16 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-07 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-17 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-20 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-21 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-03 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-25 do dziś
41 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-08-22 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-16 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-07 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-17 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-20 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-14 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów