EXDOM GANCARZ I SZCZEPAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000143327
Numer REGON: 650049840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-12-15
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/20155/20/727]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP6500498402002-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXDOM GANCARZ I SZCZEPAŃSKI SPÓŁKA JAWNA2002-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina DYNÓW miejscowość DYNÓW2002-12-13 do dziś
2. Adresulica PODWALE nr domu 60 kod pocztowy 36-065 poczta DYNÓW kraj POLSKA 2002-12-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIUROEXDOM@ONET.PL2020-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.02.1993R -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ. ANEKS Z DNIA 16.10.2002 DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DN.12.02.1993R O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2002-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-12-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DN.12.02.1993R ZAWARTY W DNIU 16.10.2002R PRZEZ WSPÓLNIKÓW -W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2002-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGANCARZ2002-12-13 do dziś
2. ImionaJÓZEF2002-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKI2002-12-13 do dziś
2. ImionaADAM2002-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-12-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2002-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGANCARZ2002-12-13 do dziś
2. ImionaJÓZEF2002-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKI2002-12-13 do dziś
2. ImionaADAM2002-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-12-15 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-15 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-12-15 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2020-12-15 do dziś
577 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.02.2011 okres 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20082011-02-07 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
3data złożenia 15.07.2011 okres 2010 R.2011-09-23 do dziś
4data złożenia 15.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-25 do dziś
5data złożenia 14.06.2013 okres 20122013-07-05 do dziś
6data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
7data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
8data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
9data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
10data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20082011-02-07 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
32010 R.2011-09-23 do dziś
42011 ROK2012-06-25 do dziś
520122013-07-05 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów