HI-TECH NOWOCZESNE SYSTEMY KLIMATYZACJI I WENTYLACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000143201
Numer REGON: 008278261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-24
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2014-11-17
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/37093/14/623]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0082782612002-12-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI-TECH NOWOCZESNE SYSTEMY KLIMATYZACJI I WENTYLACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 163092002-12-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-12-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica - nr domu - nr lokalu - kod pocztowy - poczta - kraj POLSKA 2014-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.10.1988 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GRODZISKU MAZOWIECKIM, NOTARIUSZ MARIA MŁYNARSKA REPERTORIUM A NR 7574/88. 02.08.2001 R. ASESOR NOTARIALNY MARIA KOKOSZCZYŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA WIKTORA BOŁDOKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 6704/01 ZMIANY PARAGRAFÓW: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 27. 18.02.2002 R. NOTARIUSZ WALDEMAR ADAMUS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 532/2002 ZMIANY: PARAGRAF 8.2002-12-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIŻYCKI2002-12-24 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW GRZEGORZ2002-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.000 PLN2002-12-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOWHANIUK2002-12-24 do dziś
2. ImionaMONIKA ALICJA2002-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 PLN2002-12-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASEK2002-12-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ JAN2002-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 PLN2002-12-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBKOWSKI2002-12-24 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ KRZYSZTOF2002-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000 PLN2002-12-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego160000,00 PLN2002-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1150000,00 PLN2002-12-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASEK2002-12-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ JAN2002-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-24 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOWHANIUK2002-12-24 do dziś
2. ImionaMONIKA ALICJA2002-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-24 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBKOWSKI2002-12-24 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ KRZYSZTOF2002-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-24 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 71 Z PRODUKCJA WENTYLATORÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH2002-12-24 do dziś
251 70 A WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH ORAZ ICH CZEŚCI2002-12-24 do dziś
352 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-12-24 do dziś
452 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2002-12-24 do dziś
574 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-12-24 do dziś
660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY -PRZEWOZY POZOSTAŁYCH TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-12-24 do dziś
729 23 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH ORAZ WENTYLATORÓW NIE PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH2002-12-24 do dziś
845 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-12-24 do dziś
945 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-12-24 do dziś
1070 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-12-24 do dziś
1170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-12-24 do dziś
1245 33 A INSTALOWANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W MIESZKANIACH LUB BUDYNKACH BIUROWYCH2002-12-24 do dziś
1328 40 Z WYCISKANIE NA ZIMNO, PROFILOWANIE I WYTŁACZANIE BLACH2002-12-24 do dziś
1425 21 Z PRODUKCJA PÓŁFABRYKATÓW, WYROBÓW GOTOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH, W TYM PŁYT, RUR TULEJEK2002-12-24 do dziś
1531 10 B INSTALOWANIE, NAPRAWA, KONSERWACJA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH2002-12-24 do dziś
1628 51 Z POKRYWANIE METALI, POWŁOKAMI NIEMETALICZNYMI2002-12-24 do dziś
1731 62 B INSTALOWANIE, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO2002-12-24 do dziś
1833 20 A PRODUKCJA PRZYRZĄDÓW I INSTRUMENTÓW DO POMIARU LUB KONTROLI PRZEPŁYWU, POZIOMU CIŚNIENIA LUB INNYCH PARAMETRÓW CIECZY I GAZÓW2002-12-24 do dziś
1951 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2002-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 25.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-12-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-12-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów