„BUKPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000142981
Numer REGON: 015300236
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2002-12-13
Sygnatura akt[LU.XI NS-REJ.KRS/9865/2/384]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUKPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W CHEŁMIE nr w rejestrze 1192002-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE miejscowość WARSZAWA2002-12-13 do dziś
2. Adresulica SZCZAWNICKA nr domu 8 nr lokalu 2 kod pocztowy 04-089 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.1989 R. -NOTARIUSZ JACEK PRZETOCKI, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W CHEŁMIE, REP. A NR 8903/89, 03.10.2002 R. -NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REP. A NR 2612/2002, ZMIENIONO W CAŁOŚCI UMOWĘ SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2002-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2002-12-13 do dziś
2. ImionaLESZEK2002-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW PO 1 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 ZŁOTYCH2002-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego40,00 PLN2002-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE.2002-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2002-12-13 do dziś
2. ImionaLESZEK2002-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2002-12-13 do dziś
265 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH2002-12-13 do dziś
370 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-12-13 do dziś
471 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-12-13 do dziś
591 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-12-13 do dziś
693 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ORAZ EKSPORT I IMPORT W ZAKRESIE PRZEDMIOTU PRZEDSIĘBIORSTWA2002-12-13 do dziś
718 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2002-12-13 do dziś
845 BUDOWNICTWO2002-12-13 do dziś
950 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2002-12-13 do dziś
1051 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-12-13 do dziś
1152 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-12-13 do dziś
1255 HOTELE I RESTAURACJE2002-12-13 do dziś
1360 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2002-12-13 do dziś
1463 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów