„NATALIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000142938
Numer REGON: 390732241
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2020-09-16
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/2542/19/761]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP3907322412002-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„NATALIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 18752002-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2002-12-11 do dziś
2. Adresulica ZŁOTORYJSKA nr domu 6 nr lokalu 3 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2002-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM TERESĄ ELŻBIETĄ WOŁYNIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. WOJSKA POLSKIEGO 4, REP. A NR 12429/992002-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNABIYEV2002-12-11 do dziś
2. ImionaVIKTOR2002-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 2.000 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2002-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNABIYEV2002-12-11 do dziś
2. ImionaTAMARA2002-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2002-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNABIYEV2002-12-11 do dziś
2. ImionaNATALIA2002-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2002-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2002-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNABIYEV2002-12-11 do dziś
2. ImionaVIKTOR2002-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNABIYEV2002-12-11 do dziś
2. ImionaTAMARA2002-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2002-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI I SPOŻYWCZYMI -IMPORT, EKSPORT ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH2002-12-11 do dziś
252 HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI I SPOŻYWCZYMI IMPORT, EKSPORT ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH2002-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DN. 16.09.2020R.,SYGN. AKT WR IX NS REJ KRS 2542/19/761, NA PODSTAWIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z DN. 20.08.1997R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ROZWIĄZANO SPÓŁKĘ BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO. , 16.09.2020 2.2020-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów