„GRZEJAR” KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000142909
Numer REGON: 110680410
Numer NIP: 5632122906
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-24
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-11-29
Sygnatura akt[RDF/362721/21/564]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-12-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRZEJAR” KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA2002-12-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁM gmina CHEŁM miejscowość CHEŁM2016-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ulica UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI nr domu 25 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2016-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 22 LISTOPADA 2002 R.2002-12-24 do dziś
204.01.2016 R. ZMIENIONO § 5 UMOWY2016-01-26 do dziś
303.06.2016 R. POROZUMIENIE WSPÓLNIKA JAROSŁAWA KOZIOŁ I SPADKOBIERCÓW PO ZMARŁYM GRZEGORZU KOZIOŁ, T.J.: TERESĄ KOZIOŁ ORAZ MONIKĄ KUBISIAK W PRZEDMIOCIE PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁKI, UCHYLENIA DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ UMOWY SPÓŁKI.2016-06-21 do dziś
4DNIA 29 CZERWCA 2016 ROKU ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 2/VI/2016 W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI TJ. POSTANOWIEŃ PARAGRAFU 5;6;8 I 13ORAZ PRZYJETO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2016-09-29 do dziś
5DNIA 01 WRZEŚNIA 2016 ROKU WSPÓLNICY SPÓŁKI PODJĘLI UCHWAŁĘ NR 1/IX/2016 PRZYJELI JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI W SKŁADZIE WSPÓLNIKÓW.2016-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIOŁ2002-12-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ2002-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-09-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-12-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIOŁ2016-06-21 do dziś
2. ImionaTERESA2016-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-12-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST JAROSŁAW GRZEGORZ KOZIOŁ 3. W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD SPÓŁKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI: ZAKUP, SPRZEDAŻ I WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI, ZBYCIE I WYDZIERŻAWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI, USTANOWIENIE HIPOTEKI LUB INNEGO OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI NA UMOWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ ORAZ WYSTAWIANIE WEKSLI I PORĘCZENIE WEKSLI, WYMAGANE JEST OŚWIADCZENIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW W TYM ZAWSZE JAROSŁAWA GRZEGORZA KOZIOŁA.2016-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIOŁ2016-06-21 do dziś
2. ImionaTERESA2016-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIOŁ2002-12-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ2002-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-09-29 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-29 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-29 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-29 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-09-29 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-09-29 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-09-29 do dziś
847 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-29 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182018-02-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-27 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów