SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KĄCIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000142608
Numer REGON: 001296043
Numer NIP: 7581034977
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[RDF/401607/22/92]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012960432002-12-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KĄCIK”2002-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS -3102002-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2002-12-10 do dziś
2. Adresulica KOPERNIKA nr domu 10 nr lokalu 2 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA 2002-12-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMKACIK@GMAIL.COM2018-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.04.1996 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 26 KWIETNIA 1996 R.2002-12-10 do dziś
212.06.2018 PARAGRAFY ZMIENIONE: §2, §4, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §22, §25, §27, §28, §33, §34, §36, §37, §38, §39, §41, §42, §47, §48, §49, §50, §51, §52, §54, §57, §58, §59, §70, §72, §74, §75, §76, §77 PARAGRAFY USUNIĘTE: §9, §40, §43, §44, §45, §46, §55, §56, §60, §61, §62, §63, §65, §66 , §68, §69, §71, §73 PARAFY DODANE: §81, §24 (1), §48(1), §50(1), §57(1), §57(2)2018-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2002-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOŻEWSKA2022-07-05 do dziś
2. ImionaBOŻENA2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-07-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-05 do dziś
21. NazwiskoPRZASTEK MIERZEJEWSKA2002-12-10 do dziś
2. ImionaEWA2002-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLISZKA2022-07-05 do dziś
2. ImionaIWONA2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIECZKOWSKA2022-07-05 do dziś
2. ImionaMARTA2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMSEL2019-08-22 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW WŁADYSŁAW2019-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2009 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-04-20 do dziś
2data złożenia 01.04.2009 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-04-20 do dziś
3data złożenia 01.04.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-04-20 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-19 do dziś
6data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-27 do dziś
7data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-27 do dziś
8data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-27 do dziś
9data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-27 do dziś
10data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-27 do dziś
11data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-09-27 do dziś
12data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
13data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
14data złożenia 21.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
15data złożenia 20.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-04-20 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-04-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-04-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-27 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-27 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-27 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-27 do dziś
11OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-09-27 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-05 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-04-20 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-04-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-04-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-27 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-27 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-27 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-09-27 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów