FIRMA HANDLOWA „TOBI” SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR TOBICZYK HALINA TOBICZYK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000142200
Numer REGON: 271060443
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-02-09
Sygnatura akt[RDF/468045/23/702]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „TOBI” SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR TOBICZYK HALINA TOBICZYK2002-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina MSZANA miejscowość GOGOŁOWA2004-05-11 do dziś
2. Adresulica WIEJSKA nr domu 8 kod pocztowy 44-323 poczta POŁOMIA 2004-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 28.10.2002 R. W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZED NOTARIUSZEM TADEUSZEM KAŁUSOWSKIM W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ, REPERTORIUM A NR 3298/20022002-12-12 do dziś
218.02.2003 R. ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2004-05-11 do dziś
322.09.2022 R. - REP. A NR 4080/2022, NOTARIUSZ TOMASZ SMYCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, ZMIENIONO: § 4; DODANO: § 5A2022-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-12-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: FIRMA HANDLOWA „TOBI” SPÓŁKA CYWILNA SŁAWOMIR TOBICZYK HALINA TOBICZYK Z DNIA 28.10.2002 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH2002-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „TOBI” SPÓŁKA CYWILNA SŁAWOMIR I HALINA TOBICZYK2002-12-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-12-12 do dziś
3. Numer w rejestrzeHU 6410/23/01 6410/24/012002-12-12 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY MSZANA2002-12-12 do dziś
5. Numer REGON2710604432002-12-12 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBICZYK2002-12-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2002-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-12-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBICZYK2002-12-12 do dziś
2. ImionaHALINA AGNIESZKA2002-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-12-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2002-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBICZYK2002-12-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2002-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBICZYK2002-12-12 do dziś
2. ImionaHALINA AGNIESZKA2002-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2022-10-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-10-03 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2022-10-03 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-10-03 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-10-03 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2022-10-03 do dziś
649 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2022-10-03 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-10-03 do dziś
866 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2022-10-03 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2006 okres 01.01.2005 - 31.12.20052006-05-30 do dziś
2data złożenia 18.02.2008 okres 1.01.2007 -31.12.20072008-03-13 do dziś
3data złożenia 09.02.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
4data złożenia 15.02.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-17 do dziś
5data złożenia 09.02.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-29 do dziś
6data złożenia 17.02.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-01 do dziś
7data złożenia 08.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
8data złożenia 24.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-05 do dziś
9data złożenia 09.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
10data złożenia 22.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-15 do dziś
11data złożenia 03.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
12data złożenia 19.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-06 do dziś
13data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
14data złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
15data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
16data złożenia 09.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-09 do dziś
17data złożenia 09.02.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 - 31.12.20052006-05-30 do dziś
21.01.2007 -31.12.20072008-03-13 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-04-20 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-03-17 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-03-29 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-03-01 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-09 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów