BUREAU VERITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000142119
Numer REGON: 015295564
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[RDF/226958/20/905]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015295564 NIP 52132233012007-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUREAU VERITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-08-28 do dziś
2. Adresulica MIGDAŁOWA nr domu 4 kod pocztowy 02-796 poczta WARSZAWA 2003-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 LISTOPADA 2002 ROKU -MARIUSZ BIAŁECKI, ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 30923/20022002-12-10 do dziś
215.09.2006, REPERTORIUM A NR 8929/2006, NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,00-552 WARSZAWA, PLAC KONSTYTUCJI 4/39; ZMIENIONO: § 2 I § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2006-09-22 do dziś
323 STYCZNIA 2007 R., REPERTORIUM A - 623/2007, HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PLAC KONSTYTUCJI 4 M. 39, ZMIANA: § 23 UST. 22007-02-09 do dziś
422.12.2009 R. HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -14930/2009 -ZMIENIONO § 7 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2010-02-15 do dziś
524.02.2010 R. -HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -3243/2010 ZMIENIONO § 6, § 9, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2010-04-23 do dziś
608.02.2013 R., REP. A NR 675/2013, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO: § 2, § 7 UST. 1, § 8 UST. 1 DODANO: § 9 PKT 32013-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE2007-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 199.500 ZŁOTYCH2002-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUREAU VERITAS SA2013-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.270.000 ZŁOTYCH2013-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1470000,00 ZŁ2013-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB WIĘCEJ OSÓB. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄ- DU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM2007-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUBIŃSKI2020-02-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ SEBASTIAN2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-27 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2002-12-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAN2002-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIRKBY2002-12-10 do dziś
2. ImionaANDREW MARK2002-12-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROKA2013-04-17 do dziś
2. ImionaARTUR ADAM2013-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZEJSKA2012-10-19 do dziś
2. ImionaMAGDALENA JADWIGA2012-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-17 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŻUGAN2012-10-19 do dziś
2. ImionaWITOLD2012-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-02-28 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-02-28 do dziś
352 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2013-02-28 do dziś
452 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2013-02-28 do dziś
571 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2013-02-28 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-02-28 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-28 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-28 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-02-28 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 03.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.20032004-06-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.03.2005 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-04-01 do dziś
3data złożenia 22.05.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-05-25 do dziś
4data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-16 do dziś
5data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
6data złożenia 18.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-21 do dziś
7data złożenia 22.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-26 do dziś
8data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
9data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
11data złożenia 14.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
13data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
15data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
16data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta11.01.2005 -31.12.20052006-05-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-05-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2005 -31.12.20052006-05-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2013-02-28 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, A WIĘC POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, TJ. SPÓŁKI POD FIRMĄ: BUREAU VERITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, TJ. SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: BUREAU VERITAS CERTIFICATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W TRYBIE UPROSZCZONYM, OKREŚLONYM W ART. 503 Z INDEKSEM 1 KSH. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: BUREAU VERITAS CERTIFICATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 8 LUTEGO 2013 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: BUREAU VERITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 8 LUTEGO 2013 R.2013-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-11-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2016 R., POZ. 1578 ZE ZM.), TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ: ACMELABS POLSKA SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ BUREAU VERITAS POLSKA SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). 1. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUREAU VERITAS POLSKA SP. Z O.O. ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 7737/2016 Z DNIA 09.11.2016 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ KATARZYNĘ MIKOŁAJCZAK - NOTARIUSZA W POZNANIU, 2. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ACMELABS POLSKA SP. Z O.O. ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 7733/2016 Z DNIA 09.11.2016 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ KATARZYNĘ MIKOŁAJCZAK - NOTARIUSZA W POZNANIU.2016-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów