SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LIPOWA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000141802
Numer REGON: 510333178
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398677/22/377]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP5103331782002-12-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LIPOWA”2002-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 14952002-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BARTOSZYCKI gmina BARTOSZYCE miejscowość SĘPOPOL2002-12-10 do dziś
2. Adresulica LIPOWA nr domu 6 kod pocztowy 11-210 poczta SĘPOPOL 2002-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.05.1995 R.2002-12-10 do dziś
226.11.2007 R. ZMIENIONO § 28 STATUTU.2008-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA DWUOSOBOWA2002-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKWAKSZYS2014-09-26 do dziś
2. ImionaDANUTA TERESA2014-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2014-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-26 do dziś
21. NazwiskoOLESZKIEWICZ2004-05-11 do dziś
2. ImionaBOŻENA ZOFIA2004-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-05-11 do dziś
31. NazwiskoOSTROWSKA2004-05-11 do dziś
2. ImionaSTEFANIA2004-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-11 do dziś
41. NazwiskoBANDURA2002-12-10 do dziś
2. ImionaJANUSZ WIKTOR2002-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-10 do dziś
51. NazwiskoSEKITA2002-12-10 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2002-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymW-CE PREZES ZARZĄDU2002-12-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-10 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU2002-12-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIEJEWSKA2019-10-01 do dziś
2. ImionaANIELA MARIA2019-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKINACH2019-10-01 do dziś
2. ImionaJERZY2019-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUCKA2019-10-01 do dziś
2. ImionaRENATA2019-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEREFEŃKO2019-10-01 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2019-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKIEWICZ2019-10-01 do dziś
2. ImionaBEATA2019-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-01 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKITA2019-10-01 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2019-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 ZASPAKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I ICH RODZIN2002-12-10 do dziś
291 ZASPAKAJANIE POTRZEB GOSPODARCZYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI2002-12-10 do dziś
370 NABYCIE POTRZEBNYCH JEJ TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2002-12-10 do dziś
470 BUDOWA I NABYCIE DOMÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH2002-12-10 do dziś
570 GOSPODARKA LOKALAMI ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYCH2002-12-10 do dziś
691 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE, KLUBY, CZYTELNIE2002-12-10 do dziś
791 ORGANIZOWANIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WZAJEMNEJ POMOCY I KRZEWIENIE KULTURY2002-12-10 do dziś
890 PROWADZENIE ZAKŁADÓW POMOCNICZYCH DO ZASPAKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW-KOTŁOWNIA, OCZYSZCZALNIA2002-12-10 do dziś
968 32 Z ADMINISTROWANIE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI CZŁONKÓW WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ2019-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 28.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-05-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
4data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
5data złożenia 06.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-24 do dziś
6data złożenia 09.07.2008 okres 2007 R.2008-07-30 do dziś
7data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
8data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
9data złożenia 14.06.2011 okres 2010 R.2011-08-04 do dziś
10data złożenia 19.06.2012 okres 2011 R.2012-06-21 do dziś
11data złożenia 15.05.2013 okres 2012 R.2013-05-17 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
13data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
14data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
16data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
17data złożenia 16.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-16 do dziś
18data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
19data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
20data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
22006 ROK2007-07-24 do dziś
32007 R.2008-07-30 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
62010 R.2011-08-04 do dziś
72011 R.2012-06-21 do dziś
82012 R.2013-05-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-05-11 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
52006 ROK2007-07-24 do dziś
62007 R.2008-07-30 do dziś
701.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
92010 R.2011-08-04 do dziś
102011 R.2012-06-21 do dziś
112012 R.2013-05-17 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-16 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów