„ASTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000141501
Numer REGON: 012091230
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-03-28
Sygnatura akt[RDF/194354/20/164]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012091230 NIP 52603043432010-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 295052002-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2002-12-02 do dziś
2. Adresulica MARIENSZTAT nr domu 8 kod pocztowy 00-302 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 8 LISTOPADA 1991 R. W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W RYBNIKU ODDZIAŁ W ŻORACH PRZEZ NOTARIUSZA ZBIGNIEW SITKO, REP. A NR 1610/91-AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI 2) AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 13 LISTOPADA 2002 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE NOTARIUSZA DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO, REP. A NR 6546/2002 - ZMIANA PARAGRAFÓW: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18; DODANO PARAGRAFY: 8 ZE ZNACZKIEM 1, 8 ZE ZNACZKIEM 2, 8 ZE ZNACZKIEM 3, 8 ZE ZNACZKIEM 4. UMOWY SPÓŁKI.2002-12-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.07.2003 R. REP. A-4405/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 7 I 8 UMOWY SPÓŁKI;2003-09-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 R., REP. A NR 5653/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ NR 140 LOK. 100. ZMIANA § 5, § 7, § 8 ORAZ § 8 Z INDEKSEM 4 UMOWY SPÓŁKI.2010-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEKIERSKI2002-12-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2006-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-12-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK2002-12-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ CZESŁAW2002-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEKIERSKI2002-12-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-02 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-11-10 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-11-10 do dziś
361 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-11-10 do dziś
461 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-11-10 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-11-10 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-10 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-11-10 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-11-10 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-11-10 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-15 do dziś
2data złożenia 28.12.2009 okres 01.01.2002 -31.12.20022010-01-21 do dziś
3data złożenia 28.12.2009 okres 01.01.2003 -31.12.20032010-01-21 do dziś
4data złożenia 28.12.2009 okres 01.01.2004 -31.12.20042010-01-21 do dziś
5data złożenia 28.12.2009 okres 01.01.2005 -31.12.20052010-01-21 do dziś
6data złożenia 28.12.2009 okres 01.01.2006 -31.12.20062010-01-21 do dziś
7data złożenia 28.12.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-01-21 do dziś
8data złożenia 28.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.0082010-01-21 do dziś
9data złożenia 23.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-30 do dziś
10data złożenia 19.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
11data złożenia 13.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-18 do dziś
12data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
13data złożenia 19.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
14data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
15data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
16data złożenia 17.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
17data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
18data złożenia 28.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-03-15 do dziś
201.01.2002 -31.12.20022010-01-21 do dziś
301.01.2003 -31.12.20032010-01-21 do dziś
401.01.2004 -31.12.20042010-01-21 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052010-01-21 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062010-01-21 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072010-01-21 do dziś
801.01.2008 -31.12.0082010-01-21 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-03-30 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-03-18 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-03-15 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-03-30 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-03-30 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072010-03-30 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062010-03-30 do dziś
601.01.2005 -31.12.20052010-03-30 do dziś
701.01.2004 -31.12.20042010-03-30 do dziś
801.01.2003 -31.12.20032010-03-30 do dziś
901.01.2002 -31.12.20022010-03-30 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-03-18 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów