„ASTRO-DRÓB” JOANNA GARBOWSKA-MORDAKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000141410
Numer REGON: 273688861
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[RDF/252299/20/513]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRO-DRÓB” JOANNA GARBOWSKA-MORDAKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2009-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. PIEKARY ŚLĄSKIE gmina M. PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE2002-11-28 do dziś
2. Adresulica CERAMIKI nr domu 19 kod pocztowy 41-945 poczta PIEKARY ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2002-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„ASTRO-DRÓB” JOANNA GARBOWSKA-MORDAKA, ROMAN GARBOWSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W PIEKARACH ŚLĄSKICH2002-11-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. PIEKARY ŚLĄSKIE gmina M. PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE2002-11-28 do dziś
3. Adresulica BRYNICKA nr domu 21 kod pocztowy 41-945 poczta PIEKARY ŚLĄSKIE 2002-11-28 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.10.20022002-11-28 do dziś
21.12.2005 R. -ZMIENIONO PAR. : 2; 9; 222006-02-27 do dziś
304.09.2008 R. -ZMIENIONO: § 2; § 9; § 222008-12-02 do dziś
431.10.2009 R. ZMIENIONO: CZĘŚĆ WSTĘPNĄ UMOWY SPÓŁKI, PAR. 2; PAR. 9; PAR. 22; PAR. 412009-12-22 do dziś
529.04.2013 R. - ZMIENIONO §82013-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-11-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 20.10.2002 R. PODJĘTO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU FIRMY „ASTRO-DRÓB” S.C. JOANNA GARBOWSKA-MORDAKA, ROMAN GARBOWSKI W FIRMĘ „ASTRO-DRÓB” JOANNA GARBOWSKA-MORDAKA, ROMAN GARBOWSKI SPÓŁKA JAWNA. JOANNA GARBOWSKA-MORDAKA; ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 7518/2001 ROMAN GARBOWSKI; ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 7517/20012002-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBOWSKA MORDAKA2002-11-28 do dziś
2. ImionaJOANNA ANTONINA2002-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-11-28 do dziś
TAK2013-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-11-28 do dziś
NIE2013-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-11-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-11-28 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-11-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBOWSKA2009-12-22 do dziś
2. ImionaSTEFANIA ZOFIA2009-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-12-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2002-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBOWSKA2009-12-22 do dziś
2. ImionaSTEFANIA ZOFIA2009-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBOWSKA MORDAKA2002-11-28 do dziś
2. ImionaJOANNA ANTONINA2002-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGARBOWSKA2002-11-28 do dziś
2. ImionaSTEFANIA ZOFIA2002-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-28 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-11-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-07-31 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-07-31 do dziś
310 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2013-07-31 do dziś
446 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2013-07-31 do dziś
546 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2013-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-06 do dziś
2data złożenia 28.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-18 do dziś
3data złożenia 23.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
4data złożenia 23.05.2009 okres 01.01.2006 -31.12.20062009-07-14 do dziś
5data złożenia 23.05.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-07-14 do dziś
6data złożenia 02.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
7data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-14 do dziś
8data złożenia 28.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-14 do dziś
9data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
10data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
11data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
12data złożenia 12.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
13data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
14data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
16data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-18 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062009-07-14 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-07-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-14 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-11-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów