SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W KALISZU

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000141314
Numer REGON: 000488591
Numer NIP: 6180042479
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2023-05-29
Sygnatura akt[RDF/491430/23/436]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000488591 NIP 61800424792007-06-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W KALISZU2002-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 6182002-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ2002-11-29 do dziś
2. Adresulica ASNYKA nr domu 12 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ 2002-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY W DNIU 18.08.1958 R. PRZEZ ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE CZŁONKÓW ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KALISZU PRZY KALISKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM -NOWY STATUT UCHWALONO W DNIU 17 CZERWCA 2002 R. PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI” W KALISZU -UCHWAŁA NR 4/2002 (TEKST JEDNOLITY).2002-11-29 do dziś
216.06.2003 R.; ZMIENIONO: §4 PKT 2; §10 UST. 1, 3 PKT 2 I 3; §11 UST. 3; §13 UST. 1 PKT 1; §15 UST. 1; §16 PKT 6; §22 UST. 3 I 4; §24 UST. 2 PKT 1; §26 UST. 1 PKT 1-3; §31 PKT 2; NUMERACJĘ §§33 DO 80 NA §§32 DO 79; §34 UST. 7, 8, 9; §38 UST. 1 I 2; §39; §40 UST. 5, 6, 7; §42; §43; §47 UST. 1 PKT 2; §53 UST. 2; §55 UST. 1; §58; §59 UST. 2; §63; §65; §66 UST. 1, 2; §67 UST. 1; §68 UST. 5; §69; §71 UST. 1-3; §72; §73; §74 UST. 1-3, 5-7; §78; §§80-105; 106-109; 110-114; 115-119; 120-148; 149-154; -DODANO: PKT 13 W UST. 1 §15; UST. 2 I 3 W §15; PKT 11-17 W §16; UST. 2 W §28; UST. 2 W §45; UST. 3 W §47; UST. 3 W §55; ROZDZIAŁ XIX (§155) ; ROZDZIAŁ XX (§§156-163) ; ROZDZIAŁ XXI (§164) ; §165; §§166-167; -SKREŚLONO: UST. 2 W §26; §32; UST. 4 W §74; §§81-89.2003-09-18 do dziś
315.05.2006 R. -ZMIENIONO § §: 9 UST. 2; 15 UST. 1 PKT 8 I 9; 21 UST. 2; 22 UST. 4; 36 UST. 1 I 4; 38 UST. 5 I 6; 39 UST. 4; 42; 43 UST. 1 I 2; 44; 45; 46 UST. 1 PKT 1; 47; 58 UST. 2; 70 UST. 1-3; 71; 73 UST. 3 I 5; 75 UST. 1; 77 PKT 1 I 2; 78 UST. 2; 81; 82 UST. 1; 84 UST. 2 I 3; 85 UST. 1 I 2; 86 UST. 1 I 2; 87; 88 UST. 1-3; 89 UST. 3; 90 UST. 1 I 2; 91; 93 UST. 1; TYTUŁ ROZDZIAŁU XII; 98; 99; 100 UST. 1; 103; 104; 105; 106 UST. 5; 108 UST. 1-5; 114; 127; 145 UST. 1; 149 UST. 3; 150 UST. 2 PKT 2; 157, 162; 163 UST. 3; 167 -DODANO § §: 15 UST. 1, PKT: 12A, 12B; 15 UST. 4-6; 60 UST. 2, 93 UST. 3; 95; 96; 106 UST. 4A, UST. 8; 108 UST. 2A, UST. 7; 121 UST. 2A, UST. 3A; 134 UST. 1 PKT 23; 145 UST. 4; 165 UST. 2 I 3 -SKREŚLONO § §: „A. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE”; 17; 39 UST. 2; 49; 50; 83; 90 UST. 3-5; 102; 156; 159.2006-07-13 do dziś
414.05.2007 R. -ZMIENIONO § 121.1.2007-07-18 do dziś
526.11.2007 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2008-06-25 do dziś
614.06.2010 R. -ZMIENIONO: § 40 UST. 3, § 47 UST. 5, § 141 UST. 1, § 148, § 157, § 176 UST. 2, 4, § 180 UST. 2, 3, § 181, § 183, § 184, -DODANO: § 106 UST. 1 PKT 3, -DODANO: § 180 UST. 2 (1), UST. 5, UST. 6, -ZMIENIONO NUMERACJĘ: § 181§ 185 NA § 182-§ 186.2010-09-14 do dziś
711.06.2012 R. -ZMIENIONO § 37.2012-07-16 do dziś
817.06.2013R. - ZMIENIONO § 632013-08-09 do dziś
9UCHWAŁĄ NR 2/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 27.08.2018R. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁDZIELNI2018-10-31 do dziś
10UCHWAŁA NR 6/2020R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 03.08.2020R. - ZMIENIONO §32 UST. 3 STATUTU.2020-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.2002-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKASPRZAK2018-05-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2018-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2018-05-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-16 do dziś
21. NazwiskoIWANASZKO2014-01-17 do dziś
2. ImionaBOGDAN2014-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-17 do dziś
31. NazwiskoSTEMPIEŃ2013-09-23 do dziś
2. ImionaMAREK2013-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2013-09-23 do dziś
PREZES ZARZĄDU2018-05-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-23 do dziś
41. NazwiskoPANWIC2005-08-12 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2005-08-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-08-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-12 do dziś
51. NazwiskoGÓRSKA2002-11-29 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA BRONISŁAWA2002-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA D/S EKONOMICZNO-FINANSOWYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY2002-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKA2021-11-30 do dziś
2. ImionaMARIA2021-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITOŃ2021-11-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaIRZYKOWSKA2018-09-27 do dziś
2. ImionaBEATA EMILIA2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2021-11-30 do dziś
2. ImionaIRENA2021-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLIŃSKI2021-11-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSZEK2021-11-30 do dziś
2. ImionaKAROLINA2021-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGÓRNY2018-09-27 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUKALSKA2018-09-27 do dziś
2. ImionaDANUTA TERESA2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCHELT2018-09-27 do dziś
2. ImionaJÓZEF2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
102. ImionaJAN2015-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoPANWIC2018-09-27 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-27 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIAJĄCE DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU WE WSZELKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DO: - DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZYNNOŚCI PRAWNYCH POLEGAJĄCYCH NA USTANAWIANIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIE W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWE „BUDOWLANI” Z SIEDZIBĄ W KALISZU ORAZ PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI TYCH LOKALI NA RZECZ NABYWCY W TRYBIE OKREŚLONYM W USTAWIE Z DNIA 15.12.2000R. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH (DZ. U. Z 2003 ROKU NR 119, POZ. 1116 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ZNOWELIZOWANEJ USTAWĄ Z DNIA 14.06.2007 ROKU (DZ.U. NR 125 POZ. 873) ORAZ USTAWIE Z DNIA 24.06.1994 ROKU O WŁASNOŚCI LOKALI (TEKST JEDNOLITY DZ.U. NR 80 POZ. 903 Z 2000 ROKU Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI), - DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZYNNOŚCI PRAWNYCH POLEGAJĄCYCH NA USTANAWIANIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI” Z SIEDZIBĄ W KALISZU ORAZ SPRZEDAŻY TYCH LOKALI W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH Z DNIA 15.12.2000R. (DZ.U. NR 4 POZ. 27) ZNOWELIZOWANEJ USTAWĄ Z DNIA 14.06.2007R. (DZ. U. NR 125 POZ. 873 ORAZ USTAWIE Z DNIA 24.06.1994R. O WŁASNOŚCI LOKALI (TEKST JEDNOLITY DZ. U.NR80POZ. 903 Z 2000 ROKU Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI), - SPORZĄDZANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, W TYM UMÓW Z WYKONAWCAMI ROBÓT I DOSTAWCAMI USŁUG NA RZECZ SPÓŁDZIELNI, Z TAKŻE WYSTAWIANIA ZAŚWIADCZEŃ DLA BANKÓW ORAZ WSZELKICH URZĘDÓW I INSTYTUCJI, - SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI JAKIE OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE W CELU REALIZACJI TEGOŻ PEŁNOMOCNICTWA. - W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PEŁNOMOCNIK MOŻE SPORZĄDZAĆ I PODPISYWAĆ DOKUMENTY, SKŁADAĆ WSZELKI OŚWIADCZENIA I WNIOSKI, CZYNIĆ WSZYSTKO CO KONIECZNE LUB KORZYSTNE DLA REALIZACJI CELÓW NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA, NAWET GDY NIE ZOSTAŁO TO WYRAŹNIE W NIM WYMIENIONE.2018-09-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2002-11-29 do dziś
245 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH O INNYM PRZEZNACZENIU2002-11-29 do dziś
345 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2002-11-29 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ INNYMI NIERUCHOMOŚCIAMI2002-11-29 do dziś
570 12 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2002-11-29 do dziś
670 12 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2002-11-29 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2008-06-25 do dziś
868 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2008-06-25 do dziś
968 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TEJ NIERUCHOMOŚCI2008-06-25 do dziś
1068 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-06-25 do dziś
1141 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-06-25 do dziś
1268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-06-25 do dziś
1368 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 17.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 09.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-16 do dziś
4data złożenia 29.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
5data złożenia 24.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
6data złożenia 14.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-28 do dziś
7data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
9data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
10data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
11data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-09 do dziś
12data złożenia 19.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
13data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
14data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
15data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
16data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
17data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-16 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-28 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów