„EMPOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000141039
Numer REGON: 290987240
Numer NIP: 6572173779
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/305344/21/249]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP2909872402002-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMPOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 28592002-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2002-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica PIWOWARSKA nr domu 36 kod pocztowy 25-561 poczta KIELCE kraj POLSKA 2014-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.08.1998 ROK, REP. A 1334/98 -NOTARIUSZ MARIA SAWICKA BIERNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHMIELNIKU, UL. RYNEK 25; 11.10.2002 ROK, REP. A 1800/2002 -NOTARIUSZ MARIA SAWICKA-BIERNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SŁOWACKIEGO 12/1: ZMIENIONO § 6, § 9 UST. 1, § 13, § 14 PKT 1, 3, 6, § 19 UST. 2, 3, § 31; DODANO W § 24 UST. 5; SKREŚLONO W § 29 UST. 3; ZMIENIONO BRZMIENIE TYTUŁU II, IV, WYRAZY „KODEKS HANDLOWY” ZASTĄPIONO WYRAZAMI „KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH”.2002-11-27 do dziś
220.09.2005 ROK -NOTARIUSZ MARIA SAWICKA-BIERNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 23, REP A NR 2567/2005 -ZMIENIONO: §6, §7 UST. 1, §9 UST. 1, §24 UST. 4;2005-11-22 do dziś
314.04.2010 R. -REP. A 800/2010, NOTARIUSZ MARIA SAWICKA BIERNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 23 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU ORAZ UCHWALENIE W CAŁOŚCI NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2010-06-14 do dziś
409.04.2019 R., REP. A 2468/2019, NOTARIUSZ GRZEGORZ ARCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 11 - ZMIENIONO: § 5, § 12 PKT 15, § 14 PKT 6, § 15 PKT 2, § 5 PKT 9.2019-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOŁAK2002-11-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA JADWIGA2002-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.500,00 ZŁ2020-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2005-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.2010-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOŁAK2002-11-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA JADWIGA2002-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-06-14 do dziś
227 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-06-14 do dziś
333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-06-14 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-06-14 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-06-14 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-06-14 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-14 do dziś
842 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-06-14 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-06-14 do dziś
1042 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-14 do dziś
1143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-06-14 do dziś
1243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-06-14 do dziś
1343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-06-14 do dziś
1443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-06-14 do dziś
1543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-06-14 do dziś
1643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-14 do dziś
1746 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-06-14 do dziś
1846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-06-14 do dziś
1946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-06-14 do dziś
2047 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-14 do dziś
2147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-14 do dziś
2249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-06-14 do dziś
2352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-06-14 do dziś
2468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-14 do dziś
2568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-14 do dziś
2668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-06-14 do dziś
2771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-06-14 do dziś
2871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-06-14 do dziś
2978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-06-14 do dziś
3078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R. data złożenia 31.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU -DO DNIA 31.12.2004 ROKU data złożenia 03.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU -DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-09-20 do dziś
4data złożenia 16.08.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-09-12 do dziś
5data złożenia 06.07.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
6data złożenia 13.06.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-06-16 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
8data złożenia 20.04.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
9data złożenia 17.06.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
10data złożenia 25.06.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
11data złożenia 19.06.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
12data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
14data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
15data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
18data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
19data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-09-12 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-06-16 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
8OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-09-20 do dziś
3OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-09-12 do dziś
4OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
5OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-06-16 do dziś
6OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
7OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
8OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
9OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
10OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów