SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INA” W IŃSKU

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000141034
Numer REGON: 810405738
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5211/20/281]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP8104057382002-11-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INA” W IŃSKU2002-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 23952002-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina IŃSKO miejscowość IŃSKO2002-11-28 do dziś
2. Adresulica SZEWSKA nr domu 14A kod pocztowy 73-140 poczta IŃSKO 2002-11-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINASM@VP.PL2013-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1TEKST JEDNOLITY STATUTU W BRZMIENIU UCHWALONYM PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 12 CZERWCA 2002 R.2002-11-28 do dziś
2ZMIANA STATUTU W DNIU 27.11.2007 R. TEKST JEDNOLITY2008-01-31 do dziś
326 MARCA 2009 R. -ZMIENIONO: ROZDZIAŁ 3. RADA NADZORCZA § 103 PKT 1.; ROZDZIAŁ 4. ZARZĄD § 113 PKT 1.2009-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD SPÓŁDZIELNI2002-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY2009-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZUMSKI2006-06-01 do dziś
2. ImionaJAN KONSTANTY2006-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-06-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU2006-12-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDŁA2013-05-22 do dziś
2. ImionaIWONA2013-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAUL2013-05-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD2013-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-11-28 do dziś
270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-11-28 do dziś
370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-11-28 do dziś
470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 26.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-06-28 do dziś
4data złożenia 24.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-01 do dziś
5data złożenia 23.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-06 do dziś
6data złożenia 29.04.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-14 do dziś
7data złożenia 04.04.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-21 do dziś
8data złożenia 19.03.2010 okres 2009 R.2010-05-13 do dziś
9data złożenia 10.03.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-05 do dziś
10data złożenia 07.03.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-03-14 do dziś
11data złożenia 22.03.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-03-29 do dziś
12data złożenia 24.01.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-25 do dziś
13data złożenia 07.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-06-01 do dziś
22006 R.2007-04-06 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-14 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-21 do dziś
52009 R.2010-05-13 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-05 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-03-14 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-03-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK2003-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-22 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-06-28 do dziś
42005 ROK2006-06-01 do dziś
52006 R.2007-04-06 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-14 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-21 do dziś
82009 R.2010-05-13 do dziś
91 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-05 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-03-14 do dziś
111 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-03-29 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów