ENERGETYKA CIESZYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000140561
Numer REGON: 070554340
Numer NIP: 5480075293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu66Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394377/22/136]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070554340 NIP 54800752932007-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA CIESZYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W BIELSKU-BIAŁEJ nr w rejestrze 18542002-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN2002-11-22 do dziś
2. Adresulica MOSTOWA nr domu 2 kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA 2002-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ SEIDEL W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W CIESZYNIE W DNIU 13.06.1992 R. ZA REP. A 1737/92 -UMOWA SPÓŁKI 2) AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA HENRYKA SPEK ZASTĘPUJĄCEGO NOTARIUSZA JOLANTĘ SEIDEL W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W CIESZYNIE W DNIU 28.06.2002 R. ZA NR REP. A 2314/2002: -ZMIENIONO PAR. 5, 8, 12 UST. 2-4, PAR. 16 PKT D, PAR. 20 UST. 1-2, PAR. 21, 23 PKT D, PAR. 24, 27, 28, 29, 32, 33 UST 1 I 3, -DODANO PAR. 10, 23 PKT O -USUNIĘTO PAR. 32 UST. 2 WYMIENIONY AKT NOTARIALNY STANOWI TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2002-11-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ SEIDEL W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W CIESZYNIE W DNIU 03.09.2004 R. REP. A NR 3815/2004: -ZMIENIONO PAR. 5, PAR. 6 UST. 1, 3, PAR. 13 UST. 2-4, -DODANO PAR. 7 PKT D, PAR. 16 PKT G WYMIENIONY AKT NOTARIALNY STANOWI TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2004-12-03 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.08.2006 R. REP. A NR 3137/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JOLANTĘ SEIDEL W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W CIESZYNIE, ZMIENIONO: PAR. 6 UST. 3 TIRET 1, PAR. 6 UST. 4, PAR. 6 UST. 4 PKT A, PAR. 7 UST. 1, PAR. 13 UST. 2 PKT A, PAR. 15 UST. 2, PAR. 19 UMOWY, USUNIĘTO: PAR. 6 UST. 4 PKT B, PAR. 6 UST. 4 PKT D, PAR. 30 UMOWY.2006-09-12 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 10.10.2006 R., REPERTORIUM A NR 3975/2006 PRZEZ NOTARIUSZA JOLANĘ SEIDEL W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W CIESZYNIE: ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 6 UST. 3 TIRET 2, § 7 UST. 2 ZDANIE OSTATNIE. WYMIENIONY AKT NOTARIALNY STANOWI TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2006-11-21 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 28.03.2007 R., REPERTORIUM A 261/2007 PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ HOŁDYS PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CIESZYNIE PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 3/3. ZMIENIONO: PAR. 6 UST. 1, PAR. 6 UST. 3 TIRET 2, PAR. 7 UST. 2 ZDANIE PIERWSZE, PAR. 16 PKT D, PAR. 18 UST. 2, PAR. 18 UST. 4 ZDANIE PIERWSZE, PAR. 18 UST. 5 ZDANIE PIERWSZE, PAR. 23 ZDANIE PIERWSZE, USUNIĘTO: PAR. 6 UST. 4, PAR. 7 UST. 2 ZDANIE OSTATNIE.2007-05-31 do dziś
608.01.2009 R., REPERTORIUM A NR 24/2009, NOTARIUSZ DOROTA HOŁDYS, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 3/3 ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 6 UST. 3 TIRET 1 DODANO: § 7 UST. 1 PKT E2009-03-04 do dziś
730.11.2009 R., REPERTORIUM A NR 5626/2009 NOTARIUSZ ADAM GRZYBOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE -ZMIENIONO: § 5, § 16 PKT E2010-01-06 do dziś
830.06.2010 R., REPERTORIUM A NR 2383/2010 NOTARIUSZ JOLANTA SEIDEL, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE -ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 6 UST. 3 TIRET 2, § 7 UST. 22010-08-13 do dziś
98.11.2012 R., REPERTORIUM A NR 1694/2012 NOTARIUSZ DOROTA HOŁDYS, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. GÓRNEJ 5/5 ZMIENIONO: § 5, § 6 UST. 1, § 6 UST. 3, § 13 UST. 2, § 16 UST. 2, § 16 PKT A DODANO: § 7 UST. 1 PKT F SKREŚLONO: § 24 PKT O2012-11-27 do dziś
107.09.2016 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 1170/2016, NOTARIUSZ DOROTA HOŁDYS, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. GÓRNEJ 5/5 - DODANO UST. 8 W §15 UMOWY.2016-09-28 do dziś
1116.05.2017 R., REP. A NR 700/2017 NOTARIUSZ DOROTA HOŁDYS, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. GÓRNEJ 5/5 - ZMIENIONO: § 13 UST. 1 I UST. 2 ORAZ § 15 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2017-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIASTO CIESZYN2002-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0005157092002-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13.059 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.059.000,00 ZŁOTYCH2012-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-22 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziały16.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.200.000,00 ZŁ2013-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAURON CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2427348322014-06-06 do dziś
4. Numer KRS0000396345 2014-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego29259000,00 ZŁ2012-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport121803000,00 PLN2004-10-20 do dziś
2141555, 44 PLN2004-12-03 do dziś
32628990,00 ZŁ2009-03-04 do dziś
4784914, 68 ZŁ2012-11-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1) JEDNOOSOBOWO -PREZES ZARZĄDU 2) ŁĄCZNIE -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM2002-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERNIK2002-11-22 do dziś
2. ImionaDAMIAN MAREK2002-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-22 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMICHAŁOWSKI2022-02-25 do dziś
2. ImionaARTUR ELICJUSZ2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-25 do dziś
21. NazwiskoKASZTURA2021-06-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BOGUSŁAW2021-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-08 do dziś
31. NazwiskoSURZYCKI2019-06-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ANTONI2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGÓRNIAK2017-06-27 do dziś
2. ImionaEDWARD2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI MUSI DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.2017-06-27 do dziś
21. NazwiskoSIKORA2017-06-27 do dziś
2. ImionaBEATA2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI MUSI DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.2017-06-27 do dziś
31. NazwiskoTOBICZYK TOBICZYK2021-10-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI MUSI DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.2021-10-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-01-06 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-01-06 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-01-06 do dziś
435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-01-06 do dziś
535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-01-06 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-01-06 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-06 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-06 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-01-06 do dziś
1035 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.04.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-05-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 20.04.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-02 do dziś
4data złożenia 24.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-07 do dziś
5data złożenia 09.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
6data złożenia 07.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-17 do dziś
7data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-29 do dziś
8data złożenia 09.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-27 do dziś
9data złożenia 29.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
10data złożenia 11.04.2012 okres 1.01.2011 -31.12.20112012-04-17 do dziś
11data złożenia 29.04.2013 okres 1.01.2012 - 31.12.20122013-05-20 do dziś
12data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
13data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
14data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
15data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
16data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
17data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
19data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
20data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-17 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-04-27 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
61.01.2011 -31.12.20112012-04-17 do dziś
71.01.2012 - 31.12.20122013-05-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
71.01.2011 -31.12.20112012-04-17 do dziś
81.01.2012 - 31.12.20122013-05-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
71.01.2011 -31.12.20112012-04-17 do dziś
81.01.2012 - 31.12.20122013-05-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów