GRUPA VABANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000140555
Numer REGON: 473091648
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2020-03-31
Sygnatura akt[RDF/194977/20/354]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP4730916482003-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA VABANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica TRAKTOROWA nr domu 128 kod pocztowy 91-204 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2006-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 23.07.2002 R. SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA ZOFIĘ KRÓL (REPERTORIUM A NR 3140/2002) ZMIENIONA W DNIU 04.11.2002 R. AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ZOFIĘ KRÓL (REPERTORIUM A NR 4813/2002). ZMIENIONO § 7 UMOWY.2002-11-25 do dziś
205 SIERPIEŃ 2004 R., REP. A NR 3545/2004 NOTARIUSZ R. KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA § 8.2004-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-11-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 23.07.2002 R. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PIWNICA, ZAPROTOKOŁOWANĄ NOTARIALNIE PRZEZ NOTARIUSZA ZOFIĘ KRÓL (REPERTORIUM A NR 3137/2002), SPROSTOWANĄ W DNIU 4.11.2002 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ NOTARIALNIE PRZEZ NOTARIUSZA ZOFIĘ KRÓL (REPERTORIUM A NR 4810/2002) DOKONANO PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ GRUPA VABANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 551 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. ANNA KAPITAŃCZYK -NR W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -37736 ADAM KAPITAŃCZYK -NR W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -37737 JAN KASZUBA -NR W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -55878 PIOTR KASZUBA -NR W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -552152002-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPITAŃCZYK2002-11-25 do dziś
2. ImionaANNA2002-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH2004-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I DOKONYWANIA INNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI ICH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY). PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 ZŁ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZUBA2002-11-25 do dziś
2. ImionaJAN MARCIN2002-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKAPITAŃCZYK2005-09-26 do dziś
2. ImionaANNA2005-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2005-09-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 11 Z PRODUKCJA MIĘSA, Z WYJĄTKIEM DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO2002-11-25 do dziś
215 52 Z PRODUKCJA LODÓW2002-11-25 do dziś
355 40 Z BARY2002-11-25 do dziś
455 51 Z STOŁÓWKI2002-11-25 do dziś
555 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2002-11-25 do dziś
660 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI2002-11-25 do dziś
760 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY2002-11-25 do dziś
860 21 C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY2002-11-25 do dziś
960 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2002-11-25 do dziś
1060 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2002-11-25 do dziś
1160 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-11-25 do dziś
1260 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-11-25 do dziś
1315 81 A PRODUKCJA PIECZYWA2002-11-25 do dziś
1460 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-11-25 do dziś
1563 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2002-11-25 do dziś
1663 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-11-25 do dziś
1763 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2002-11-25 do dziś
1863 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2002-11-25 do dziś
1963 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY2002-11-25 do dziś
2063 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2002-11-25 do dziś
2163 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2002-11-25 do dziś
2265 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-11-25 do dziś
2365 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-11-25 do dziś
2415 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2002-11-25 do dziś
2570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-11-25 do dziś
2670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-11-25 do dziś
2770 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-11-25 do dziś
2870 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-11-25 do dziś
2970 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-11-25 do dziś
3071 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-11-25 do dziś
3171 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-11-25 do dziś
3271 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-11-25 do dziś
3371 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-11-25 do dziś
3474 40 Z REKLAMA2002-11-25 do dziś
3515 82 Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO2002-11-25 do dziś
3674 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-11-25 do dziś
3774 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-25 do dziś
3880 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-11-25 do dziś
3985 31 A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY2002-11-25 do dziś
4085 31 B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2002-11-25 do dziś
4190 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2002-11-25 do dziś
4290 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2002-11-25 do dziś
4390 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2002-11-25 do dziś
4490 00 D ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW2002-11-25 do dziś
4592 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2002-11-25 do dziś
4615 84 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2002-11-25 do dziś
4792 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2002-11-25 do dziś
4892 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2002-11-25 do dziś
4992 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2002-11-25 do dziś
5092 33 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2002-11-25 do dziś
5192 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-25 do dziś
5215 85 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCH2002-11-25 do dziś
5315 86 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2002-11-25 do dziś
5415 87 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2002-11-25 do dziś
5515 88 Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2002-11-25 do dziś
5615 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-25 do dziś
5715 12 Z PRODUKCJA MIĘSA DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO2002-11-25 do dziś
5815 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-11-25 do dziś
5951 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2002-11-25 do dziś
6051 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-11-25 do dziś
6151 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-25 do dziś
6251 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-11-25 do dziś
6351 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2002-11-25 do dziś
6451 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-11-25 do dziś
6551 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2002-11-25 do dziś
6651 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2002-11-25 do dziś
6751 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-11-25 do dziś
6815 13 A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI2002-11-25 do dziś
6951 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-11-25 do dziś
7051 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2002-11-25 do dziś
7151 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2002-11-25 do dziś
7251 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2002-11-25 do dziś
7351 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-11-25 do dziś
7451 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-11-25 do dziś
7551 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-11-25 do dziś
7651 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2002-11-25 do dziś
7751 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-11-25 do dziś
7851 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2002-11-25 do dziś
7915 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH2002-11-25 do dziś
8051 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2002-11-25 do dziś
8151 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-11-25 do dziś
8251 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-11-25 do dziś
8351 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2002-11-25 do dziś
8451 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-11-25 do dziś
8551 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-11-25 do dziś
8651 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-11-25 do dziś
8751 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-11-25 do dziś
8851 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2002-11-25 do dziś
8951 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2002-11-25 do dziś
9015 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA2002-11-25 do dziś
9151 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2002-11-25 do dziś
9251 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2002-11-25 do dziś
9351 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2002-11-25 do dziś
9451 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-11-25 do dziś
9551 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2002-11-25 do dziś
9651 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2002-11-25 do dziś
9751 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-11-25 do dziś
9851 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-11-25 do dziś
9952 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-11-25 do dziś
10052 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-11-25 do dziś
10115 31 Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW2002-11-25 do dziś
10252 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2002-11-25 do dziś
10352 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-11-25 do dziś
10452 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2002-11-25 do dziś
10552 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2002-11-25 do dziś
10652 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2002-11-25 do dziś
10752 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-11-25 do dziś
10852 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-11-25 do dziś
10952 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-25 do dziś
11052 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2002-11-25 do dziś
11152 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-11-25 do dziś
11215 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2002-11-25 do dziś
11352 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-11-25 do dziś
11452 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2002-11-25 do dziś
11552 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2002-11-25 do dziś
11652 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-25 do dziś
11752 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-11-25 do dziś
11852 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-11-25 do dziś
11952 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2002-11-25 do dziś
12052 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2002-11-25 do dziś
12152 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2002-11-25 do dziś
12252 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2002-11-25 do dziś
12315 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-11-25 do dziś
12452 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2002-11-25 do dziś
12552 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2002-11-25 do dziś
12652 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2002-11-25 do dziś
12752 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-25 do dziś
12852 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2002-11-25 do dziś
12952 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2002-11-25 do dziś
13052 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-11-25 do dziś
13152 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-11-25 do dziś
13252 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-11-25 do dziś
13352 71 Z NAPRAWA OBUWIA I INNYCH WYROBÓW SKÓRZANYCH2002-11-25 do dziś
13415 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2002-11-25 do dziś
13552 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO2002-11-25 do dziś
13652 73 Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2002-11-25 do dziś
13752 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-25 do dziś
13855 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-11-25 do dziś
13955 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2002-11-25 do dziś
14055 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2002-11-25 do dziś
14155 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2002-11-25 do dziś
14255 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-11-25 do dziś
14355 30 A RESTAURACJE2002-11-25 do dziś
14455 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 25.11.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 25.11.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-26 do dziś
3data złożenia 09.06.2006 okres 2005 ROK2006-07-18 do dziś
4data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
5data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-31 do dziś
6data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-31 do dziś
7data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-31 do dziś
8data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-03-31 do dziś
9data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-31 do dziś
10data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-03-31 do dziś
11data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-03-31 do dziś
12data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-18 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-31 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-03-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-31 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-03-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-03-31 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 25.11.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-04 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-26 do dziś
32005 ROK2006-07-18 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-31 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-03-31 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-31 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-03-31 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-03-31 do dziś
13OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów