BUDO-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000140469
Numer REGON: 010559700
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-08-04
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/39547/16/275]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010559700 NIP 52400047962021-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 48472002-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-11-27 do dziś
2. Adresulica GRZEGÓRZECKA nr domu 79 kod pocztowy 31-559 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDO-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ NIEPORĘT-STANISŁAWÓW2002-11-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina NIEPORĘT miejscowość NIEPORĘT2002-11-27 do dziś
3. Adresulica WARSZTATOWA nr domu 5 kod pocztowy 05-126 poczta NIEPORĘT 2002-11-27 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.02.1991 R. KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU, NOTARIUSZ BARBARA WÓJCIK, REPERTORIUM A NR 248/912002-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWNUK2002-11-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ KRZYSZTOF2002-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30039 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1501950 ZŁ (JEDEN MILION PIĘĆSET JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2002-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1501950,00 PLN2002-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11000650,00 PLN2002-11-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-KAŻDY JEGO CZŁONEK SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.2002-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWNUK2002-11-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ KRZYSZTOF2002-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRODUKCJA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANO-INSTALACYJNO-WYKOŃCZENIOWYCH.2002-11-27 do dziś
263 PROWADZENIE SKŁADÓW KONSYGNACYJNYCH I CELNYCH ORAZ HURTOWNI2002-11-27 do dziś
392 71 Z PROWADZENIE SALONÓW GRY BINGO PIENIĘŻNEGO I SALONÓW GIER W AUTOMATACH LOSOWYCH2002-11-27 do dziś
493 PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ, USŁUGOWEJ, W TYM EKSPORTU USŁUG2002-11-27 do dziś
551 PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, W TYM HANDLU ZAGRANICZNEGO2002-11-27 do dziś
674 40 Z PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ2002-11-27 do dziś
773 PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ NA RACHUNEK WŁASNY I W POŚREDNICTWIE W KAŻDYM ZAKRESIE2002-11-27 do dziś
845 ŚWIADCZENIE USŁUG INSTALACYJNO-REMONTOWO-BUDOWLANYCH2002-11-27 do dziś
960 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH2002-11-27 do dziś
1063 3 ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH2002-11-27 do dziś
1155 ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH2002-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów