SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁĄCZNOŚĆ” W ZAMOŚCIU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000140191
Numer REGON: 001408281
Numer NIP: 9221069897
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[RDF/407390/22/588]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0014082812002-11-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁĄCZNOŚĆ” W ZAMOŚCIU2002-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU nr w rejestrze S-19022002-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. ZAMOŚĆ gmina M. ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ2002-11-21 do dziś
2. Adresulica HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO nr domu 5 nr lokalu 67 kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ 2002-11-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM.ZAMOSC@ONET.EU2015-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.06.19952002-11-21 do dziś
224.06.2004 TEKST JEDNOLITY STATUTU2004-08-04 do dziś
38.10.2004 TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĄCZNOŚĆ” W ZAMOŚCIU2004-11-04 do dziś
430.06.2006 R. - DOPISANIE § 12 PKT 2 PODPUNKT 62006-08-18 do dziś
525.06.2008 R. -§ 19 PKT 3 -ZMIANA, § 19 (ZE ZN 1) -DODANIE PARAGRAFU, § 24 PKT 3 -ZMIANA, § 24 PKT 4 -WYKREŚLENIE, § 67 -NADANIE NOWEGO BRZMIENIA.2008-08-20 do dziś
626.06.2012 R.- 1. DOPISANO § 55 ZE ZN. 1; 2. W § 70 PKT 1 SKREŚLA SIĘ; 3. W § 70 PKT 1 WPROWADZA SIĘ NOWE BRZMIENIE; 4. W § 73 PKT 1 SKREŚLA SIĘ SŁOWA „5 CZŁONKÓW” I W TO MIEJSCE WPRAOWADZA SIĘ SŁOWA „3 DO 5 CZŁONKÓW” .2012-08-31 do dziś
730.06.2015 R.ZMIANA § 72015-11-19 do dziś
821.06.2018R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 2-87 SKREŚLONO PARAGRAFY: 88-942018-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2004-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJARCZEWSKA2021-12-22 do dziś
2. ImionaBEATA2021-12-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2021-12-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-22 do dziś
21. NazwiskoDZIUBA2018-04-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-22 do dziś
31. NazwiskoMICHALCZYK2004-11-04 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES2005-10-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-04 do dziś
41. NazwiskoZAJĄC2004-03-31 do dziś
2. ImionaJOLANTA GRAŻYNA2004-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-31 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2002-11-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCISEŁ2021-11-17 do dziś
2. ImionaALINA2021-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKA2021-11-17 do dziś
2. ImionaEDYTA2021-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMIELA2021-11-17 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODHAJNY2021-11-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2021-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASIECZNA2018-08-21 do dziś
2. ImionaANNA2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIARCZYK2012-08-31 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2012-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-12-22 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-22 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-12-22 do dziś
493 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 13.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 21.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 UCHWAŁA NR 6/2004 WZC2004-08-04 do dziś
3data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
4data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
6data złożenia 28.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-09 do dziś
7data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
8data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
9data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
10data złożenia 20.03.2014 okres OD 01.01.2002 DO 31.12.20022014-04-25 do dziś
11data złożenia 20.03.2014 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042014-04-25 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
14data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
16data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
19data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
20data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
201.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-08-09 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
8OD 01.01.2004 DO 31.12.20042014-04-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-08-04 do dziś
201.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2002 DO 31.12.20022014-04-25 do dziś
10OD 01.01.2004 DO 31.12.20042014-04-25 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów