BUDEXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000140020
Numer REGON: 932843990
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-12-02
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/29456/20/70]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932843990 NIP 89924630602007-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MŁYŃSKA nr domu 12 nr lokalu 108 kod pocztowy 61-730 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDEXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ ESSEN2002-11-22 do dziś
2. Siedzibakraj NIEMCY województwo NORDRHEIN WESTFALEN powiat ESSEN gmina ESSEN miejscowość ESSEN2002-11-22 do dziś
3. Adresmiejscowość ESSEN ulica MAX-KEITH-STR nr domu 33 kod pocztowy 45-136 poczta ESSEN kraj NIEMCY 2010-04-27 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.11.2002 REP. A NR 12335/2002 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. KOMANDORSKA NR 53 LOK.2B NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI2002-11-22 do dziś
204.03.2013 R., NOTARIUSZ BEATA ROZBICKA-CZARNECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM, UL. KOSSAKA 15, REP. A NR 999/2013, ZMIANA: § 3, § 6 PKT 1, § 8, § 9, NADANIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2013-03-20 do dziś
3REP.A NR 3336/2017 Z DNIA 19.05.2017R. NOTARIUSZ BEATA ROZBICKA- CZARNECKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM, ZMIENIONO §3, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2017-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUREK2003-12-08 do dziś
2. ImionaMAREK JAROSŁAW2003-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-03-20 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-03-20 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-03-20 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-03-20 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-03-20 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-03-20 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-03-20 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-03-20 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-03-20 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
3data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
4data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
5data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-05 do dziś
6data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
7data złożenia 03.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
10data złożenia 02.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122014-01-10 do dziś
11data złożenia 10.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
12data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-05 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122014-01-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-05 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122014-01-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów