FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MICHALCZYK R. I S-KA” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000139538
Numer REGON: 150157159
Numer NIP: 5731038037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-04-26
Sygnatura akt[RDF/483570/23/459]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MICHALCZYK R. I S-KA” SPÓŁKA JAWNA2002-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina KAMIENICA POLSKA miejscowość KAMIENICA POLSKA2002-11-25 do dziś
2. Adresulica MARII KONOPNICKIEJ nr domu 102 kod pocztowy 42-260 poczta KAMIENICA POLSKA kraj POLSKA 2002-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.07.2001 R. SPORZĄDZONO TEKST UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 28.05.2002 R. -PAR. 4, 1.10.2002 R. -PAR. 2, PAR. 52002-11-25 do dziś
222.02.2011 R. ZMIENIONO PAR. 4.2011-05-17 do dziś
316.07.2012 R. - ZMIENIONO PAR. 132012-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-11-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 01.07.2001 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 01.07.2001 W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI ZAREJESTROWANI ZOSTALI W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WÓJTA GMINY KAMIENICA POLSKA POD NUMERAMI RAFAŁ MICHALCZYK -1262 ANNA KARDYŃSKA -12632002-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALCZYK2002-11-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ZENON2002-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-11-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-11-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-11-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-11-25 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-11-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALCZYK2012-10-10 do dziś
2. ImionaIZOLDA BARBARA2012-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-10-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-10-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-10-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI I ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, NIE WYŁĄCZAJĄC ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTANAWIANIA I ODWOŁYWANIA PROKURY.2002-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALCZYK2012-10-10 do dziś
2. ImionaIZOLDA BARBARA2012-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALCZYK2002-11-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ZENON2002-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-05-17 do dziś
246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-05-17 do dziś
347 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2011-05-17 do dziś
449 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-05-17 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-17 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów