„BOULE - PETANQUE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000139445
Numer REGON: 016421261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-06-05
Sygnatura akt[RDF/118853/19/291]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016421261 NIP 11815708412007-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOULE PETANQUE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ nr w rejestrze 615922002-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. ST. WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2002-11-20 do dziś
2. Adresulica ZĄBKOWSKA nr domu 11 nr lokalu 2/55 kod pocztowy 03-736 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.08.2000 R. NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KN W WARSZAWIE, REP. A NR 6308/2000 31.10.2002 R. NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KN W WARSZAWIE, REP. A NR 3352/2000, ZMIANA PARAGRAFÓW 7, 8, 13, 15, 16, 19, STATUTU SPÓŁKI2002-11-20 do dziś
228.05.2013 R., MATEUSZ TEPEREK ASESOR NOTARIALNY ZASTĘPCA NOTARIUSZA RENATY CHOROMAŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 12497/2013, ZMIANA: § 7, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2013-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICA2006-11-03 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA WANDA2006-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 500,00 ZŁ2018-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICA2006-11-03 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA WANDA2006-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2018-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2018-03-22 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-03-22 do dziś
359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-03-22 do dziś
459 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2018-03-22 do dziś
559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2018-03-22 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-03-22 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-03-22 do dziś
894 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-22 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2007 okres 20042007-06-20 do dziś
2data złożenia 14.06.2007 okres 20052007-06-20 do dziś
3data złożenia 06.07.2007 okres ROK 20062007-07-26 do dziś
4data złożenia 10.07.2008 okres ROK 20072008-07-30 do dziś
5data złożenia 15.07.2009 okres ROK 20082009-09-07 do dziś
6data złożenia 10.07.2013 okres 20122013-09-10 do dziś
7data złożenia 25.01.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-03-22 do dziś
8data złożenia 25.01.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-22 do dziś
9data złożenia 25.01.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-22 do dziś
10data złożenia 25.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-22 do dziś
11data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-05 do dziś
12data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120042007-06-20 do dziś
220052007-06-20 do dziś
3ROK 20062007-07-26 do dziś
4ROK 20072008-07-30 do dziś
5ROK 20082009-09-07 do dziś
620122013-09-10 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-03-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-22 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120042007-06-20 do dziś
220052007-06-20 do dziś
3ROK 20062007-07-26 do dziś
4ROK 20072008-07-30 do dziś
5ROK 20082009-09-07 do dziś
620122013-09-10 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-03-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-22 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów