PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE „BUDOMONTAŻ POŁUDNIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000139437
Numer REGON: 278213111
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304200/21/275]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE „BUDOMONTAŻ POŁUDNIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2002-11-19 do dziś
2. Adresulica STRZELCÓW BYTOMSKICH nr domu 420 kod pocztowy 41-935 poczta BYTOM kraj POLSKA 2002-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.10.2002 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ GOMOLIŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKCH GÓRACH, REPERTORIUM A NUMER 8893/20022002-11-19 do dziś
2REPERTORIUM A 34518/2008 Z DNIA 14 MAJA 2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŚMIEJA TARNOWSKIE GÓRY: NADANIE NOWEJ TREŚCI PAR. 5, PAR. 17, PAR. 21 PKT 2, 3;2008-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRACHACZ2002-11-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2002-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00ZŁ2015-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE: PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU.2008-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRACHACZ2002-11-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2002-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-19 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRACHACZ2002-11-19 do dziś
2. ImionaDOROTA2002-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-19 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2008-06-24 do dziś
223 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2008-06-24 do dziś
323 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2008-06-24 do dziś
423 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2008-06-24 do dziś
516 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2008-06-24 do dziś
633 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2008-06-24 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-06-24 do dziś
825 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2008-06-24 do dziś
925 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2008-06-24 do dziś
1025 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2008-06-24 do dziś
1125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2008-06-24 do dziś
1225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2008-06-24 do dziś
1325 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2008-06-24 do dziś
1425 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2008-06-24 do dziś
1525 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2008-06-24 do dziś
1628 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2008-06-24 do dziś
1728 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2008-06-24 do dziś
1828 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2008-06-24 do dziś
1938 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2008-06-24 do dziś
2039 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2008-06-24 do dziś
2138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2008-06-24 do dziś
2268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-06-24 do dziś
2341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-06-24 do dziś
2441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-06-24 do dziś
2564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-06-24 do dziś
2664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-06-24 do dziś
2766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-06-24 do dziś
2846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-06-24 do dziś
2946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-06-24 do dziś
3046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-06-24 do dziś
3171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-06-24 do dziś
3274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-06-24 do dziś
3343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-06-24 do dziś
3443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-06-24 do dziś
3542 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2008-06-24 do dziś
3642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2008-06-24 do dziś
3742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-06-24 do dziś
3842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2008-06-24 do dziś
3942 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-06-24 do dziś
4043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-06-24 do dziś
4143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-06-24 do dziś
4243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-06-24 do dziś
4343 31 Z TYNKOWANIE2008-06-24 do dziś
4443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-06-24 do dziś
4543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-06-24 do dziś
4643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-06-24 do dziś
4743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-22 do dziś
2data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
3data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
4data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-23 do dziś
5data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
6data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
7data złożenia 18.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
8data złożenia 16.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-01 do dziś
9data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
10data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
11data złożenia 18.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-18 do dziś
12data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
14data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-10-22 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-09-23 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-18 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-10-22 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-09-23 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów