„DB PROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000139377
Numer REGON: 001337990
Numer NIP: 5260307063
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2020-10-26
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/37134/20/188]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001337990 NIP 52603070632007-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DB PROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 161012002-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2002-11-21 do dziś
2. Adresulica TROJAŃSKA nr domu 7 kod pocztowy 02-261 poczta WARSZAWA 2004-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 21.06.1988 R., JOLANTA JAWORSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE, REPERTORIUM NR A - V -7579/1988 R. AKT NOTARIALNY Z 5.09.2002 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 10069/2002 -NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2002-11-21 do dziś
214.10.2003 R. -A 13257/2003; KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK -NOTARIUSZ, 00-131 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33; PAR. 1 UMOWY SPÓŁKI (FIRMA SPÓŁKI) -UCHWAŁA NR 136/2003 NZW.2003-11-28 do dziś
320.06.2006 R., REP. A NR 5859/2006, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK -NOTARIUSZ, 00-131 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33, ZMIANA: § 3 UST. 1, 4, § 4 UST. 4, § 5 UST. 2, § 6 UST. 5 -TEKST JEDNOLITY, PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU2006-08-01 do dziś
412.12.2007 R. REPERTORIUM A 12791/2007, NOTRIUSZ JACEK NALEWAJEK KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK NOTARIUSZ, MAJA MATIAKOWSKA-NOTARIUSZ S.C. 00-131 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK.33 ZMIANA: § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI § 3 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2008-04-09 do dziś
511.12.2009 R., JACEK NALEWAJEK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 14293/2009 ZMIANA § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2010-07-02 do dziś
627.06.2019, REP. A NR 4536/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, ZMIANA W § 3 UST. 1 I UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2020-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRESZTA2004-06-02 do dziś
2. ImionaJERZY LESŁAW2004-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 604 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 362.400,00 ZŁOTYCH2004-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego422400,00 ZŁ2020-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁYŻ2020-10-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PAWEŁ2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARSZAWSKI2017-10-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁY2003-08-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MATEUSZ2003-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-19 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRESZTA2002-11-21 do dziś
2. ImionaJERZY LESŁAW2002-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHWEDECZKO2020-10-26 do dziś
2. ImionaROMAN2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-26 do dziś
21. NazwiskoKALTENBERG2019-08-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2019-08-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-12 do dziś
31. NazwiskoKACZMARZYK2013-09-27 do dziś
2. ImionaBOGDAN ANTONI2013-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoOLEJNICZAK2002-11-21 do dziś
2. ImionaMARIA2002-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2002-11-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-07-02 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-07-02 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-07-02 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-07-02 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-07-02 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-07-02 do dziś
772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-07-02 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-07-02 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-07-02 do dziś
1071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 R. data złożenia 25.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01. -31.12.2001 R.2002-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 18.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 16.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042006-01-30 do dziś
5data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
7data złożenia 29.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-10 do dziś
8data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
9data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
10data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
12data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-27 do dziś
13data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
14data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
15data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
16data złożenia 01.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
17data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
18data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 R.2002-11-21 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-10 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2001 R.2002-11-21 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-10 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów