FIRMA HANDLOWA „DREWNO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000138789
Numer REGON: 470079457
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509782/23/526]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP4700794572002-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „DREWNO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI nr w rejestrze 43582002-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-11-14 do dziś
2. Adresulica ROKICIŃSKA nr domu 142 kod pocztowy 92-412 poczta ŁÓDŹ 2004-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 11.12.1992 R., SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM M. BADOWSKĄ PROWADZĄCĄ KN W ŁODZI, REP. A NR 5132/92. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.08.2002 R., SPORZĄDZONYM PRZED POWYŻSZYM NOTARIUSZEM, REP. A NR 4021/2002 ZMIENIONO § 4, § 12, § 15, § 18, § 20, § 21, § 23, § 24, § 26 UMOWY SPÓŁKI ORAZ ZMIENIONO OZNACZENIA § § 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 NADAJĄC IM KOLEJNO OZNACZENIE § § 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.2002-11-14 do dziś
201.04.2003 R. REPERTORIUM A NR 1327/2003, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATY BADOWSKIEJ W ŁODZI, ZMIENIONO § 8 PKT 1 I § 9 UMOWY SPÓŁKI.2003-05-23 do dziś
317.06.2005 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA BADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 2844/2005, ZMIANA § 4.2005-06-23 do dziś
426.08.2005 R. REPERTORIUM A NR 4271/2005, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI -ZMIENIONO PAR. 4.2005-09-30 do dziś
517.07.2006 R.- NOTARIUSZ MAŁGORZATA BADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 4435/2006, ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.2006-09-08 do dziś
6AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 26 LUTEGO 2009 R., NOTARIUSZ J. SKONECZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A NR 969/2009, ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI.2009-04-20 do dziś
719 LIPCA 2018 R., REPERTORIUM A NR 4263/2018, NOTARIUSZ JAKUB SKONECZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, DODANO UST.3 W § 19 UMOWY SPÓŁKI2018-08-29 do dziś
803.08.2022 R., NOTARIUSZ A. GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 15056/2022 - ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2022-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKA2002-11-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2002-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2003-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKA2021-10-28 do dziś
2. ImionaJACEK PAWEŁ2021-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WRTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2021-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE ZOBOWIĄZANIOWYM I FINANSOWYM UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKA2023-05-22 do dziś
2. ImionaBOŻENA2023-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKA2002-11-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2002-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-14 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-31 do dziś
247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-31 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-10-31 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-10-31 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-31 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-10-31 do dziś
746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-10-31 do dziś
886 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2022-12-06 do dziś
996 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2022-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 20.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-12-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-10-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004R. data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004R.2005-07-22 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
5data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
6data złożenia 12.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-10 do dziś
7data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
10data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-24 do dziś
12data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
13data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
14data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
15data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
18data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
19data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
20data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
21data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
601.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-09-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-12-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004R.2005-07-22 do dziś
301.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-10 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
901.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-09-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-12-04 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004R.2005-07-22 do dziś
301.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-10 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
901.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-09-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów