SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM 2001”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000138672
Numer REGON: 014947929
Numer NIP: 9511925301
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-06-17
Sygnatura akt[RDF/390107/22/858]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 014947929 NIP 95119253012013-03-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM 2001”2002-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 17712002-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-URSYNÓW miejscowość WARSZAWA2002-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TRUSKAWIECKA nr domu 2 kod pocztowy 02-929 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.09.1984 R.2002-11-12 do dziś
214.04.2014 R., STATUT ZREDAGOWANY OD NOWA. STARY STATUT POWSTAŁ W 1999 R. I WYMAGAŁ NOWEJ REDAKCJI. ZMIANA: § 57.2014-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD2002-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZERNIAK2014-06-03 do dziś
2. ImionaJAN ZDZISŁAW2014-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-06-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-03 do dziś
21. NazwiskoCZERNIAK2014-06-03 do dziś
2. ImionaCEZARY2014-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRASTINA2014-06-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2014-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRASTINA2014-06-03 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA TERESA2014-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROKICKI2002-11-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2002-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z BUDOWANIE I NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2002-11-12 do dziś
270 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2002-11-12 do dziś
370 20 Z BUDOWANIE I NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2002-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.02.2013 okres 2007; 2008; 2009; 2010; 20112013-03-12 do dziś
2data złożenia 20.02.2013 okres 20122013-03-13 do dziś
3data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
4data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-09 do dziś
5data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-09 do dziś
6data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-09 do dziś
7data złożenia 25.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-25 do dziś
8data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
9data złożenia 29.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-29 do dziś
10data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
11data złożenia 17.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007; 2008; 2009; 2010; 20112013-03-12 do dziś
220122013-03-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-09 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007; 2008; 2009; 2010; 20112013-03-12 do dziś
220122013-03-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów