„BUDOKOP-POSADZKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000138658
Numer REGON: 016337247
Numer NIP: 5222555238
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-08-02
Sygnatura akt[RDF/321421/21/460]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0163372472002-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOKOP-POSADZKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 605532002-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STARACHOWICKI gmina STARACHOWICE miejscowość STARACHOWICE2006-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość STARACHOWICE ulica ZGODNA nr domu 2 nr lokalu 6A kod pocztowy 27-200 poczta STARACHOWICE kraj POLSKA 2009-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.05.2000 R. NOTARIUSZ ANNA CHEŁSTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2975/20002002-11-29 do dziś
213.01.2006 R. -NOTARIUSZ LIDIA MAKAR, KN W PRZEMYŚLU, UL. KS. PIOTRA SKARGI 8, REP. A NR 85/2006 -ZMIANA § 17 UST. 2 18.01.2006 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF SZYMAŃSKI, KN W WARSZAWIE, UL. JAGIEŁŁY 3, REP. A NR 165/2006 -ZMIANA § 32006-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERPNIAK2006-02-03 do dziś
2. ImionaHUBERT LESZEK2006-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ2006-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2002-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU2006-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERPNIAK2006-02-03 do dziś
2. ImionaHUBERT LESZEK2006-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLARSKI2002-11-29 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2002-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-29 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ2002-11-29 do dziś
274 84 B USŁUGI ADMINISTRACYNO-BIUROWE2002-11-29 do dziś
380 42 Z USŁUGI SZKOLENIOWE2002-11-29 do dziś
451 18 Z USŁUGI PRZEDSTAWICIELSKIE2002-11-29 do dziś
574 40 Z USŁUGI PROMOCYJNO-REKLAMOWE2002-11-29 do dziś
651 13 Z POŚREDNICTWO HANDLOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH2002-11-29 do dziś
751 14 Z POŚREDNICTWO HANDLOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH2002-11-29 do dziś
870 32 B ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI OD MOMENTU ICH ORGANIZACJI AŻ DO ZAKOŃCZENIA BUDOWY2002-11-29 do dziś
974 20 A USŁUGI INŻYNIERSKIE2002-11-29 do dziś
1070 32 A ADMINISTROWANIE I ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI2002-11-29 do dziś
1128 11 A PRODUKCJA METALOWYCH URZĄDZEŃ GOTOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI METALOWYCH KONSTRUKCJI I ICH CZĘŚCI2002-11-29 do dziś
1245 21 A ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM KOMPLETNYCH BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI2002-11-29 do dziś
1328 11 B PRODUKCJA METALOWYCH URZĄDZEŃ GOTOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI METALOWYCH KONSTRUKCJI I ICH CZĘŚCI2002-11-29 do dziś
1445 34 Z BUDOWLANE ROBOTY INSTALACYJNE2002-11-29 do dziś
1545 45 Z ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE2002-11-29 do dziś
1645 50 Z USŁUGI WYNAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO LUB SŁUŻĄCEGO DO WYBURZANIA WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-11-29 do dziś
1728 11 C PRODUKCJA METALOWYCH URZĄDZEŃ GOTOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI METALOWYCH KONSTRUKCJI I ICH CZĘŚCI2002-11-29 do dziś
1870 31 Z USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI, WYNAJMEM I PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI, USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE2002-11-29 do dziś
1974 15 Z ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI NA PODSTAWIE UMÓW POWIERNICZYCH I MENEDŻERSKICH2002-11-29 do dziś
2074 14 USŁUGI ORGANIZACYJNE2002-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów