EXMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000138550
Numer REGON: 277918810
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2004-07-26
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/14685/4/482]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2002-11-13 do dziś
2. Adresulica MICHAŁKOWICKA nr domu 47 kod pocztowy 41-100 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2002-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.08.2002 NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA -MITAS KANCELARIA NOTARIALNA S.C. ANNA SŁUPIŃSKA -MITAS I ADAM ROBAK KATOWICE UL. MICKIEWICZA 15 REPERTORIUM „A” NR 4450/20022002-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSEK2002-11-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ2002-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO JEDNOOSOBOWO, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSEK2002-11-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-11-13 do dziś
267 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-13 do dziś
370 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-11-13 do dziś
472 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-11-13 do dziś
574 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-11-13 do dziś
674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-13 do dziś
793 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-13 do dziś
837 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2002-11-13 do dziś
951 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-11-13 do dziś
1051 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-11-13 do dziś
1190 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2002-11-13 do dziś
1251 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2002-11-13 do dziś
1390 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2002-11-13 do dziś
1451 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-11-13 do dziś
1551 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2002-11-13 do dziś
1652 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-11-13 do dziś
1760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-11-13 do dziś
1863 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-11-13 do dziś
1963 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2002-11-13 do dziś
2065 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 19.11.2002-31.12.2002 data złożenia 29.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 19.11.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 19.11.2002-31.12.20022003-06-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów