SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRUNWALD”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000138431
Numer REGON: 410030819
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2023-07-01
Sygnatura akt[RDF/517139/23/502]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 410030819 NIP 69710119952007-08-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRUNWALD”2002-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE nr w rejestrze 3982002-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO2002-11-28 do dziś
2. Adresulica WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY nr domu 36 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO 2002-11-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMGRUNWALD@VP.PL2014-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 30 CZERWCA 1995 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 27.06.2002 R. ZMIENIONO: § § 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 64, 67, 69, 71, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 87, 93, 94; USUNIĘTO: § § 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 65, 66, 68, 73, 99, 100, 101; DODANO: § § 14.1, 14.2, 17.1, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13, 43.1, 58, 58.1.2002-11-28 do dziś
201.12.2003 R., -ZMIENIONO: §3 UST. 2 PKT 2; §3 UST. 3 PKT 4; §4 UST. 4 PKT 1; §5 UST. 3; §10 PKT 10; §18 UST. 1; §18 UST. 2; §23 UST. 1; §24 UST. 2; §25 UST. 1; §29 UST. 1; §29 UST. 2 I 3; §41 UST. 1 PKT 1 I 2; §42 UST. 1; §46; §49 UST. 2; §51 UST. 1 I 5; §53 UST. 2 I 7; §59 UST. 3; §67 UST. 3; §68 UST. 2; §72 UST. 3; §73 UST. 3; -SKREŚLONO: §3 UST. 3 PKT 5; §8; W §19 UST. 3; W §29 UST. 4 I 11; W §49 UST. 3 I 4; §54; W §106 UST. 2; -DODANO: W §4 UST. 3 DODANO PKT 9; W §5 DODANO UST. 7; W §6 DODANO UST. 4; W §10 DODANO UST. 13, 14, 15, 16; §22 DODANO UST. 3 I 4; W §25 DODANO UST. 5; W §41 UST. 1 DODANO PKT 3 I 4; W §56 UST. 4; W §58 W UST. 2 PKT 5; W §71 W UST. 1 PKT 5; W §106 W UST. 1 PKT 4 I 5.2004-03-22 do dziś
313.06.2006 R. ZMIENIONO: § 8 UST. 8, § 24, § 28, § 40, § 41 UST. 1 PKT 3, UST. 2, UST. 3, § 47 UST. 2, § 52 UST. 2 I UST. 4, § 55, § 57 UST. 2-4, § 60, § 82 UST. 1 I 2, § 86, § 104 UST. 3. DODANO: W § 5 UST. 8, W § 8 UST. 12-16, W § 10 UST. 9 I 10, W § 50 UST. 9, W § 52 UST. 8 I 9, W § 57 UST. 5, W § 76 UST. 6, W § 82 UST. 3-8, W § 91 W UST. 1 PKT 23, W § 98 W UST. 2 PKT 11 I 12. SKREŚLONO § 62. DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY OD 63 DO 106 OTRZYMAŁY OZNACZENIE OD 62 DO 105. W § 21 UST. 1, § 25, § 31 UST. 1, § 40 UST. 2, § 52, § 60 UST. 2, § 61 UST. 3 I WEDŁUG NOWEGO OZNACZENIA W § 63, § 64 UST. 1, § 65 UST. 2, § 68, § 90, § 98 I § 101, KTÓRE ODSYŁAJĄ DO INNYCH POSTANOWIEŃ STATUTU, UWZGLĘDNIONO UCHWALONE ZMIANY W TREŚCI STATUTU I NUMERACJI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-09-08 do dziś
428.11.2007 R. -ZMIENIONO: § 3 UST. 2, § 4 UST. 3 I 5, § 5 UST. 2 I 5, § 6 UST. 4, § 8 UST. 8, 12-15, § 10 UST. 1, § 11 UST. 1, § 12-§ 28, § 29 PKT 1, § 31 UST. 1, § 32 UST. 2, § 33 UST. 2, § 36, § 38, § 39 UST. 2 I 3, § 41, § 50, § 52 UST. 1, 6, § 55 UST. 2 PKT 7, § 56 UST. 2 PKT 2-5, § 78 UST. 5, § 79 UST. 1, § 80 UST. 3, § 82 UST. 2, § 85, § 97; -SKREŚLONO: § 4 UST. 4, § 7 UST. 2, § 30, § 35 UST. 1, § 40 UST. 1 PKT 2, 3 ORAZ UST. 2, § 42, § 55 UST. 2 PKT 5, 6, § 59-§ 70; -DODANO: § 28.1-§ 28.5, § 38.1-§ 38.3, § 53 UST. 5, § 56 UST. 2 PKT 6-9, § 79 UST. 3-6; -ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU V, PO § 11 DODANO ROZDZIAŁ VI, PO § 20 SKREŚLA SIĘ TYTUŁ DOTYCHCZASOWEGO ROZDZIAŁU VI I WPISUJE TYTUŁ ROZDZIAŁU VII I PODROZDZIAŁU VII.1, PO § 28. 1 DODAJE SIĘ TYTUŁ PODROZDZIAŁU VII.2, PO § 28.5 STAWIA SIĘ PRZED TYTUŁEM PODROZDZIAŁU NUMER VII.3, PO § 38. 1WPISUJE SIĘ TYTUŁ ROZDZIAŁU VIII I PODROZDZIAŁU VIII.1, PO § 38. 2 WPISUJE SIĘ TYTUŁ PODROZDZIAŁU VIII.2, PO § 38. 3 WPISUJE SIĘ TYTUŁ PODROZDZIAŁU VIII.3, PO § 41 SKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWY ROZDZIAŁ VIII, PO § 58 SKREŚLONO DOTYCHCZASOWY ROZDZIAŁ XIII; W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI WPROWADZONO W TEKŚCIE JEDNOLITYM STATUTU CHRONOLOGICZNĄ KOLEJNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW, USTĘPÓW, PUNKTÓW I PODPUNKTÓW.2008-04-11 do dziś
510.06.2008 R. ZMIENIONO: § 5 UST. 2, § 58 UST. 8, SKREŚLONO: § 10 UST. 8, § 72 UST. 6 I § 73 UST. 2, -W § 10 DOTYCHCZASOWE USTĘPY 9, 10 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO OZNACZENIE 8, 9; W § 73 DOTYCHCZASOWE USTĘPY 3-6 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO OZNACZENIE 2-5.2008-09-10 do dziś
620.06.2018R.; SKREŚLONO §§: 11-17, 22-23, 28-29, 34-37, 54-58, 61-63, 65-68; ZMIENIONO OZNACZENIA ROZDZIAŁÓW VII, VIII, IX, XIV, IV, XV NA NUMERY ODPOWIEDNIO V, VI, VII, IX, X, XI. DODANO ROZDZIAŁ XII. ZMIENIONO OZNACZENIA: §59-60 NA 10-11, §64 NA 12, §21 NA 13, §24-27 NA 14-17, §30-33 NA 18-21, §38-41 NA 22-25, §42 NA 27, §43-53 NA 29-39, §18-20 NA 40-42, §69-95 NA 43-69, §10 NA 72, §96-99 NA 73-76. DODANO §§: 26, 28, 70, 71, 77-84. ZMIENIONO TREŚĆ §§ (WG NOWEJ NUMERACJI): §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §21, §22, §27, §32, §33, §34, §36, §44, §48, §49, §50, §51. §58, §74, §76.2018-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2002-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHINCYNGIER2005-11-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ŁUCJAN2005-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-11-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-29 do dziś
21. NazwiskoSPYCHAJ2004-03-22 do dziś
2. ImionaMAREK DARIUSZ2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-22 do dziś
31. NazwiskoWALASIK2002-11-28 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2002-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMBIKOWSKI2023-01-10 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2023-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAULI2023-01-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ROMUALD2023-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGBIORCZYK2017-10-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-11-28 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-11-28 do dziś
370 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-11-28 do dziś
470 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-11-28 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 21.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 08.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-03-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004R. -31.12.2004R. data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004R. -31.12.2004R.2005-07-25 do dziś
5data złożenia 24.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
6data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
7data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
8data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
9data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
10data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
11data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-24 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
14data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
15data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
17data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
18data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
19data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
20data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
21data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
22data złożenia 01.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004R. -31.12.2004R.2005-07-25 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-24 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów