SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZATOKA” W BRANIEWIE

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000138286
Numer REGON: 000487640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-05-09
Sygnatura akt[RDF/485914/23/633]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004876402002-11-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZATOKA” W BRANIEWIE2009-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 3092002-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BRANIEWSKI gmina BRANIEWO miejscowość BRANIEWO2002-11-07 do dziś
2. Adresulica MATEJKI nr domu 9 kod pocztowy 14-500 poczta BRANIEWO 2002-11-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMZATOKA.PL2012-08-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMZATOKA.PL2012-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.X.1961 R.2002-11-07 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 8 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 12.06.2003 R. WPROWADZONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU. PROTOKOŁEM Z DNIA 18.08.2003 R. SPROSTOWANO: §14 UST. 2, §75 UST. 2, §80 UST. 2, §81, §119 STATUTU.2003-09-05 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 24/2006 Z DNIA 28.06.2006 R. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU. UCHWAŁAMI Z DNIA 15.12.2006 R. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO: § 15 UST. 1, § 39 UST. 1, § 40 UST. 4, § 43 UST. 1, § 44 UST. 1, § 44 UST. 2, § 44 UST. 4, § 54 UST. 2, § 79, § 80 UST. 1, § 80 UST. 2, § 81, § 116 UST. 2, § 133 UST. 1, § 135 UST. 1, § 137, § 138 UST. 1, § 154 UST. 2 ORAZ SKREŚLONO § 164 STATUTU.2007-01-08 do dziś
429.06.2009 R. UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA STANOWIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY STATUTU -UCHWAŁA NR 14/I/2009 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW.2009-08-26 do dziś
5DNIA 16 CZERWCA 2010 R. DODANO: § 21 UST. 1 PKT 11, § 70A ZMIENIONO: § 107 UST. 4, § 142, § 150, § 184 UST. 2 I UST. 3, § 190 I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2010-07-21 do dziś
6UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 10-12/I/2016 Z DNIA 20.04.2016 R. ZMIENIONO: §40 UST.3, DODANO: W §21 UST.1 PKT 12, W §56 UST. 1 PKT 12A, SKREŚLONO: W §40 UST.5 STATUTU.2016-06-17 do dziś
7UCHWAŁĄ Z DNIA 06.06.2018 R. NR 11/I/2018 PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU2019-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRANT2019-12-04 do dziś
2. ImionaKAMIL2019-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2019-12-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-04 do dziś
21. NazwiskoOPAŁKA2005-12-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2005-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-12-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-12-02 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-12-02 do dziś
31. NazwiskoLANGO2005-11-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2005-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-11-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-30 do dziś
41. NazwiskoMOKRZYCKI2005-11-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ ADAM2005-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-11-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-30 do dziś
51. NazwiskoGÓRSKI2002-11-07 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ MACIEJ2002-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-07 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-07 do dziś
74. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGROBELNA2019-05-10 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2019-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIAK2019-02-07 do dziś
2. ImionaLESZEK ROMAN2019-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIEWICZ2015-09-10 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZĘŚCIK2015-09-10 do dziś
2. ImionaHANNA JADWIGA2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2015-09-10 do dziś
2. ImionaURSZULA2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-10 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUŃSKA DYLEWSKA2019-02-07 do dziś
2. ImionaJOANNA MONIKA2019-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKI2019-02-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-08-26 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-26 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-26 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R. data złożenia 11.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-11-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-05 do dziś
3data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-08 do dziś
4data złożenia 24.10.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-12-23 do dziś
5data złożenia 24.10.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-23 do dziś
6data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
8data złożenia 27.06.2011 okres 2010 R.2011-06-29 do dziś
9data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
10data złożenia 05.07.2013 okres 2012 R.2013-08-06 do dziś
11data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
12data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
13data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
14data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
15data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
16data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
17data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
18data złożenia 09.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-09 do dziś
19data złożenia 09.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-08 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-12-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
62010 R.2011-06-29 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
82012 R.2013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-09 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 R.2002-11-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-05 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-08 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-12-23 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-23 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
82010 R.2011-06-29 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
102012 R.2013-08-06 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-09 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów