INSTYTUT ROZWOJU GOSPODARKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000138201
Numer REGON: 050273785
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/7590/22/899]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0502737852002-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU GOSPODARKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 12642002-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2015-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ZWYCIĘSTWA nr domu 14/3 nr lokalu 47 kod pocztowy 15-703 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2015-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 18.02.1994 R. W KN ELŻBIETY LUSSA W BIAŁYMSTOKU, REP. A 1202/94 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2) 10.05.2002 R. W KN ELŻBIETY LUSSA W BIAŁYMSTOKU, REP. A 2850/2002 ZMIENIONO PAR. 12 UST. 1; PAR. 292002-11-14 do dziś
226.06.2003 R. W KN ELŻBIETY LUSSY W BIAŁYMSTOKU, REP. A. 4816/2003 W UMOWIE SPÓŁKI ZMIENIONO PARAGRAF 3, 10, 11, 12 UST. 5 I 6, 13, 15, 16 UST. 2 I 3, 17, 18, 19, 22 PKT 12 I 15, 23 UST. 3 I 4, 26, W PRARAGRAFIE 27 DODANO UST. 8, DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY 15 I 16 OTRZYMUJĄ OZNACZENIE PARAGRAFÓW 16 I 17, DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY OD 17 DO 31 OTRZYMUJĄ OZNACZENIE JAKO PARAGRAFY OD 19 DO 33, PRZED PARAGRAFEM 2, 11, 12, 21 WPROWADZA SIĘ ROZDZIAŁY. 26.06.2003 R. W KN ELŻBIETY LUSSY W BIAŁYMSTOKU, REP. A. 4816/2003 -UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2003-07-23 do dziś
313.05.2005 R. W KN ELŻBIETY LUSSY W BIAŁYMSTOKU, REP. A 3312/2005 ZMIENIONO § 27 UST. 4 -UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2005-06-17 do dziś
412.11.2015 R. W KN JANUSZA JACKA NICAŁKA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4092/2015 DODANO § 15A, ZMIENIONO § 22 PKT 8 16.12.2015 R. W KN JANUSZA JACKA NICAŁKA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4444/2015 SPROSTOWANO AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.11.2015 R., REP. A NR 4092/2015 W ZAKRESIE § 15A PKT 5, § 22 PKT 82016-04-12 do dziś
525.04.2017 R. W KN JANUSZA JACKA NICAŁKA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1361/2017 ZMIENIONO § 9, § 12 UST. 2, § 17, § 22 UST. 16, § 23 UST. 4, § 24, § 27 UST. 1, § 27 UST. 5, W § 11 DODANO PKT 19, PKT 20, PKT 21, PKT 22, PKT 23, PKT 24, PKT 25, PKT 26, PKT 272017-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-14 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiRZECZPOSPOLITA2002-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBRZYCKI2015-12-16 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2015-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały53 (PIĘĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.500 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2021-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOPIUK2017-06-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2022-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego91000,00 PLN2002-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU2017-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘŚNIAK2017-04-11 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCHOWIEC2002-11-14 do dziś
2. ImionaWIERA2002-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLAMECKA ROSZKOWSKA2002-11-14 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2002-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-14 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-14 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 42 Z SZKOŁY WYŻSZE2021-09-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2021-09-20 do dziś
273 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-09-20 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2021-09-20 do dziś
482 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2021-09-20 do dziś
572 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2021-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 12.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 14.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-17 do dziś
4data złożenia 05.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-01 do dziś
5data złożenia 30.08.2007 okres 2006 ROK2007-09-07 do dziś
6data złożenia 22.09.2008 okres 2007 ROK2008-10-03 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-28 do dziś
8data złożenia 28.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-24 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-22 do dziś
10data złożenia 12.07.2012 okres 2011 ROK2012-08-31 do dziś
11data złożenia 26.08.2013 okres 2012 ROK2013-09-02 do dziś
12data złożenia 26.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
13data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
14data złożenia 20.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
16data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
17data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
18data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
20data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
21data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-23 do dziś
22005 ROK2006-08-01 do dziś
32006 ROK2007-09-07 do dziś
42008 ROK2009-08-28 do dziś
52009 ROK2010-08-24 do dziś
62010 ROK2011-07-22 do dziś
72011 ROK2012-08-31 do dziś
82012 ROK2013-09-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-06-17 do dziś
42005 ROK2006-08-01 do dziś
52006 ROK2007-09-07 do dziś
62007 ROK2008-10-03 do dziś
72008 ROK2009-08-28 do dziś
82009 ROK2010-08-24 do dziś
92010 ROK2011-07-22 do dziś
102011 ROK2012-08-31 do dziś
112012 ROK2013-09-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów