„TAMARK” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000137926
Numer REGON: 191474391
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2024-04-02
Sygnatura akt[RDF/590907/24/639]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP1914743912002-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAMARK” SPÓŁKA AKCYJNA2002-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 126032002-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina KROKOWA miejscowość KARTOSZYNO2002-12-04 do dziś
2. Adresulica PRZEMYSŁOWA nr domu 5 kod pocztowy 84-110 poczta KROKOWA 2002-12-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@TARGET.COM.PL2022-11-28 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://WWW.TARGET.COM.PL2022-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁKI SPORZĄDZONO W DNIU 23.12.1997 R., NOTARIUSZ HENRYK MIZAK W WEJHEROWIE, REPERTORIUM A NR 9492/1997/S; ZMIENIONO W DNIU 11.06.2002 R., NOTARIUSZ JOANNA ORLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ -ANNA KELPIN, NOTARIUSZ JOANNA ORLIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NUMER 3908/2002 ROK, NUMERY ZMIENIONE PAR. 3, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 20.2002-12-04 do dziś
219 GRUDNIA 2003 R. REPERTORIUM A NUMER 13463/2003 ROK, NOTARIUSZ JOANNA ORLIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA KELPIN NOTARIUSZ JOANNA ORLIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA WEJHEROWO, ZMIENIONO: PAR. 52004-04-01 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 27.04.2005 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ ORLIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ -ANNA KELPIN NOTARIUSZ JOANNA ORLIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA Z WEJHEROWA REP. A NR 4219/2005 ZMIENIONO PAR. 3 UST. 1, PAR. 5 UST. 13, PAR. 14 STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2005-07-06 do dziś
4AKTEM Z DNIA 23.10.2008, REP. A 16902/2008, NOTARIUSZ JOANNA ORLIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WEJHEROWIE: -ZMIENIONO PAR. 3 UST. 1, PAR. 17 UST. 1, -ZMIENIONO PAR. 17 DODANO W PAR. 12 UST. 1 PUNKT 16.2008-12-15 do dziś
515.07.2020 R., REP. A NR 8158/2020 NOTARIUSZ ANNA KELPIN KANCELARIA NOTARIALNA W WEJHEROWIE, DODANO PAR.9A, ZMIENIONO PAR.12, PAR.14 ORAZ SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2020-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-04 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2002-12-04 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 PLN2005-07-06 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego500000,00 PLN2002-12-04 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji100002005-07-06 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 PLN2002-12-04 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1000000,00 ZŁ2006-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE EMISJI A2004-04-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002002-12-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneLICZBA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH: 1.000 DOTYCZY PRAWA GŁOSU, DYWIDENDY I PODZIAŁU MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, WEDŁUG ZASAD: 1) CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNEJ AKCJI SŁUŻY 5 (PIĘĆ) GŁOSÓW. 2) CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE: A) ZYSK DO PODZIAŁU ZOSTANIE PODZIELONY NA DWIE PULE UPRZYWILEJOWANĄ (25% ZYSKU NA AKCJE UPRZYWILEJOWANE) I OGÓLNĄ (75% ZYSKU NA WSZYSTKIE AKCJE). B) ZA ZGODĄ WSZYSTKICH AKCJONARIUSZY UPRZYWILEJOWANYCH Z AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH WYPŁATA ZYSKU W DANYM ROKU OBRACHUNKOWYM MOŻE OGRANICZYĆ SIĘ JEDYNIE DO PULI OGÓLNEJ. W TAKIM WYPADKU JEDNAK, NA WNIOSEK WSZYSTKICH UPRAWNIONYCH OBLICZA SIĘ KWOTĘ NIEWYPŁACONEJ DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA AKCJE UPRZYWILEJOWANE, TAK JAKBY BYŁA ONA WYPŁACONA WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH W PUNKCIE A). TAK USTALONA ZALEGŁA KWOTA WYPŁACONA ZOSTANIE, PO JEJ ZWALORYZOWANIU WEDŁUG ODPOWIEDNICH URZĘDOWYCH WSKAŹNIKÓW, Z CZYSTEGO ZYSKU LAT NASTĘPNYCH PRZEZ OKRES NIE PRZEKRACZAJĄCY PIĘCIU LAT. 3) CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU: A) W WYPADKU, GDY MAJĄTEK NIE WYSTARCZY NA CAŁKOWITE WYPŁATY SUM NOMINALNYCH AKCJI, AKCJE UPRZYWILEJOWANE MUSZĄ BYĆ SPŁACONE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W GRANICACH WPŁACONYCH NA NIE SUM. B) W WYPADKU, GDY MAJĄTEK SPÓŁKI WYSTARCZY NA CAŁKOWITE WYPŁATY SUM NOMINALNYCH AKCJI, KWOTA NADWYŻKI ZOSTANIE PODZIELONA NA DWIE PULE -UPRZYWILEJOWANĄ I OGÓLNĄ -OBIE WYSOKOŚCI 50% NADWYŻKI. C) W PRZYPADKU ZARÓWNO PODZIAŁU UPRZYWILEJOWANEJ, JAK I OGÓLNEJ PULI NADWYŻKI, O KTÓRYCH MOWA W USTĘPIE 2, PODZIAŁ NADWYŻKI NASTĄPI NA UCZESTNICZĄCE W PODZIALE AKCJE, PROPORCJONALNIE W STOSUNKU DO WPŁACONYCH NA NIE SUM. 3 W RAZIE ZBYCIA AKCJI IMIENNEJ UPRZYWILEJOWANEJ JEJ UPRZYWILEJOWANIE WYGASA, CHYBA ŻE ZBYCIE AKCJI IMIENNEJ UPRZYWILEJOWANEJ NASTĄPIŁO NA RZECZ AKCJONARIUSZA ZAŁOŻYCIELA W SKUTEK WYKONANIA PRZEZ NIEGO PRAWA PIERWOKUPU LUB Z INNEGO TYTUŁU.2002-12-04 do dziś
4. #NA#W WYPADKU NABYCIA AKCJI DOTĄD UPRZYWILEJOWANYCH NA PODSTAWIE DZIEDZICZENIA, BĄDŹ ZAPISU UPRZYWILEJOWANIE NIE WYGASA.2002-12-04 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE EMISJI B2004-04-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15002004-04-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-04-01 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2005-07-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii75002005-07-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2005-07-06 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI2002-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACMAJOR2002-12-04 do dziś
2. ImionaWIKTOR BOGUSŁAW2002-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMURLIKIEWICZ2022-11-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-28 do dziś
21. NazwiskoLABUDA2020-06-04 do dziś
2. ImionaMARZENA BARBARA2020-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-04 do dziś
31. NazwiskoKACMAJOR2013-09-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-24 do dziś
41. NazwiskoMARCZAK2002-12-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-04 do dziś
51. NazwiskoMARCZAK2002-12-04 do dziś
2. ImionaANETA2002-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-04 do dziś
61. NazwiskoZAPAŁA2002-12-04 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2002-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZAPAŁA2019-04-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAZIMIERZ2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-04-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2008-12-15 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-12-15 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2008-12-15 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-12-15 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-12-15 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-12-15 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-12-15 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2008-12-15 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 12.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 24.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-13 do dziś
4data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-12 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
6data złożenia 26.06.2008 okres 01.0.12007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
8data złożenia 13.04.2011 okres 01.01.2009 -30.09.20102011-05-02 do dziś
9data złożenia 10.04.2012 okres 01.10.2010 -30.09.20112012-04-30 do dziś
10data złożenia 08.04.2013 okres 01.10.2011 - 30.09.20122013-04-30 do dziś
11data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-06-02 do dziś
12data złożenia 02.04.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-13 do dziś
13data złożenia 13.04.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-05-10 do dziś
14data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-17 do dziś
15data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-13 do dziś
16data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-08 do dziś
17data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-06 do dziś
18data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-31 do dziś
19data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-12 do dziś
20data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.10.2021 DO 30.09.20222023-04-03 do dziś
21data złożenia 02.04.2024 okres OD 01.10.2022 DO 30.09.20232024-04-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
201.0.12007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
401.01.2009 -30.09.20102011-05-02 do dziś
501.10.2010 -30.09.20112012-04-30 do dziś
601.10.2011 - 30.09.20122013-04-30 do dziś
7OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-06-02 do dziś
8OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-13 do dziś
9OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-05-10 do dziś
10OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-17 do dziś
11OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-13 do dziś
12OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-08 do dziś
13OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-06 do dziś
14OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-31 do dziś
15OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-12 do dziś
16OD 01.10.2021 DO 30.09.20222023-04-03 do dziś
17OD 01.10.2022 DO 30.09.20232024-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-12 do dziś
201.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
301.0.12007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
501.01.2009 -30.09.20102011-05-02 do dziś
601.10.2010 -30.09.20112012-04-30 do dziś
701.10.2011 - 30.09.20122013-04-30 do dziś
8OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-06-02 do dziś
9OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-13 do dziś
10OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-05-10 do dziś
11OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-17 do dziś
12OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-13 do dziś
13OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-08 do dziś
14OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-06 do dziś
15OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-31 do dziś
16OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-12 do dziś
17OD 01.10.2021 DO 30.09.20222023-04-03 do dziś
18OD 01.10.2022 DO 30.09.20232024-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-09-12 do dziś
201.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
301.0.12007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
501.01.2009 -30.09.20102011-05-02 do dziś
601.10.2010 -30.09.20112012-04-30 do dziś
701.10.2011 - 30.09.20122013-04-30 do dziś
8OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-06-02 do dziś
9OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-13 do dziś
10OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-05-10 do dziś
11OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-17 do dziś
12OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-13 do dziś
13OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-08 do dziś
14OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-06 do dziś
15OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-31 do dziś
16OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-12 do dziś
17OD 01.10.2021 DO 30.09.20222023-04-03 do dziś
18OD 01.10.2022 DO 30.09.20232024-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów