BUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000137777
Numer REGON: 356562044
Numer NIP: 6762220536
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-07-08
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/19167/21/485]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 356562044 NIP 67622205362021-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KRZYWDA nr domu 19B nr lokalu 18 kod pocztowy 30-421 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2007-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 3 WRZEŚNIA 2002 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM LUDŹMIERSKIM, REP. A NR 8212/2002 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2002 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM LUDŻMIERSKIM, REP. A NR 9949/2002 -ZMIANA PAR. 2 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2002-11-13 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IRENĘ ULMAN-LEŚNIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. STRADOMSKIEJ 1/6, 31-086 KRAKÓW, REPERTORIUM A NUMER 712/2003 ZMIENIONO: PARAGRAF 7 PKT 1 PARAGRAF 21 PKT 2, PARAGRAF 22 UMOWY SPÓŁKI2003-05-09 do dziś
305.04.2004 R., REPERTORIUM A NR 677/2004 NOTARIUSZ IRENA ULMAN-LEŚNIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. STRADOMSKIEJ 1/6 31-068 KRAKÓW ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 7 PKT 1, PAR. 21 PKT 2, PAR. 222004-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARKAS2002-11-13 do dziś
2. ImionaGYULA2002-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 51 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 PLN O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 500 PLN2004-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLULEK2004-05-05 do dziś
2. ImionaALEKSANDER RYSZARD2004-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 49 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24 500 PLN2004-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWNIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKOW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2004-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLULEK2004-05-05 do dziś
2. ImionaALEKSANDER RYSZARD2004-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-05-05 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSIN2003-05-09 do dziś
2. ImionaROBERT KAZIMIERZ2003-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-09 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARKAS2002-11-13 do dziś
2. ImionaGYULA2002-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2002-11-13 do dziś
251 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2002-11-13 do dziś
351 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2002-11-13 do dziś
451 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2002-11-13 do dziś
551 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2003-05-09 do dziś
651 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2003-05-09 do dziś
751 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2003-05-09 do dziś
845 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2004-05-05 do dziś
945 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2004-05-05 do dziś
1045 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-05-05 do dziś
1145 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-05-05 do dziś
1245 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-05-05 do dziś
1370 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-05-05 do dziś
1470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-05-05 do dziś
1570 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2004-05-05 do dziś
1671 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2004-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 03.09.2002 -31.12.2002 data złożenia 28.04.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 28.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 03.09.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 03.09.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-05 do dziś
2data złożenia 23.05.2012 okres 2004 ROK2012-06-15 do dziś
3data złożenia 23.05.2012 okres 2005 ROK2012-06-15 do dziś
4data złożenia 23.05.2012 okres 2006 ROK2012-06-15 do dziś
5data złożenia 23.05.2012 okres 2007 ROK2012-06-15 do dziś
6data złożenia 23.05.2012 okres 2008 ROK2012-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 ROK2012-06-15 do dziś
22005 ROK2012-06-15 do dziś
32006 ROK2012-06-15 do dziś
42007 ROK2012-06-15 do dziś
52008 ROK2012-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12004 ROK2012-06-15 do dziś
22005 ROK2012-06-15 do dziś
32006 ROK2012-06-15 do dziś
42007 ROK2012-06-15 do dziś
52008 ROK2012-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów