SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAZYLANY” W CHEŁMIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000137570
Numer REGON: 001304245
Numer NIP: 5630015483
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-10-27
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/24507/22/618]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013042452002-10-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAZYLANY” W CHEŁMIE2002-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W CHEŁMIE nr w rejestrze 1752002-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. CHEŁM gmina M. CHEŁM miejscowość CHEŁM2002-10-30 do dziś
2. Adresulica ALEJA 3 MAJA nr domu 6 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM 2002-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.06.2002 R. -PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU. 17.10.2002 R. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: PAR. 56 UST. 2, PAR. 67 UST. 1 PKT 4, PAR. 69 UST. 1, 2, 3.2002-10-30 do dziś
227.06.2006 R UCHWAŁA NR 8/2006 Z DN. 27.06.2006 R ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SM „BAZYLANY” § 5 UST. 1 I 2 PKT 2, § 6 UST. 2 I 5 PKT 5, § 8 UST. 4, § 9 PKT 5 I 6, § 11 PKT 2 § 13 UST. 1, 2 I PKT 2, § 14 UST. 2 I PKT 4, § 15 UST. 4, 8, 9, 10, § 16 UST. 1, 5, 8, 11, 12, § 24 UST. 1, § 30 UST. 7, § 31 UST. 1, 2, 3, § 33 UST. 1, 2 I 3, § 34UST. 1 PKT1 TYTUŁ DZIAŁU III I § 44 ORAZ § 45 UST. 1 I 2, § 47, § 49 UST. 1 PKT 1 I UST. 3, § 50 UST. 1 I 2, § 51 UST. 2, § 52, § 53, § 54, § 61 UST. 3, § 67 UST. 5, § 68, § 73 UST. 4, 8, § 77 UST. 4 I 5, § 79 PKT 12, § 81 UST. 1 I 2, § 83 UST. 3, § 92 UST. 1 PKT 21 I 25, § 98 UST. 2, § 100 UST. 2, § 104 UST. 6, § 105 UST. 1 I 2, § 108 UST. 1 I 2, § 110 UST. 3, § 113 UST. 12006-08-25 do dziś
329.11.2007 R. UCHWAŁĄ NR 1/2007 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SM „BAZYLANY” W CHEŁMIE ZMIENIONO § 5 UST. 2 PKT 2, § 6 UST. 5 PKT 2, § 6 UST. 5 PKT 6, § 8 UST. 4, § 9 PKT 3, § 9 PKT 5, W § 9 DODANO PKT 14 I PKT 15, ZMIENIONO § 10 PKT 1, § 10 PKT 3, § 10 PKT 12, § 10 PKT 13, W § 10 DODANO PKT 17 I PKT 18, ZMIENIONO § 11 PKT 5, W § 11 DODANO PKT 6, W § 11 DODANO UST. 2, ZMIENIONO § 15 UST. 3, § 15 UST. 6, § 17 UST. 2, § 19 UST. 1, W § 19 DODANO UST. 3, ZMIENIONO § 20 PKT 3, § 24 UST. 1, § 25, § 27, § 28, § 34 UST. 1 PKT 1, § 40 UST. 1, § 40 UST. 2, DODANO § 41 ZE ZN.1, ZMIENIONO § 49 UST. 2, § 61 UST. 1, § 64, § 65 UST. 1, § 65 UST. 2, § 67 UST. 1, § 67 UST. 1 PKT 1/, 2/ I 3/, § 67 UST. 2, § 67 UST. 3, § 68, ZMIENIONO NAZWĘ ROZDZIAŁU II DZIAŁU VII, § 69 UST. 1, § 69 UST. 1 PKT 3, § 75 UST. 2, § 75UST. 4, § 76 UST. 1 PKT 1, § 76 UST. 1 PKT 3, W § 76 UST. 1 SKREŚLONO PKT 4, ZMIENIONO § 76 UST. 3, SKREŚLONO § 78, W § 80 UST. 3 SKREŚLONO PKT 3 I PKT 4, ZMIENIONO § 81 UST. 1, W § 81 SKREŚLONO UST. 2 I ZMIENIONO UST. 3, ZMIENIONO § 82 UST. 3, § 83 UST. 1, § 86, W § 87 DODANO UST. 3 I UST. 4, W § 90 DODANO PKT 4, ZMIENIONO § 92 UST. 1 PKT 16, § 98 UST. 2, § 98 UST. 4, § 99 UST. 2 PKT 5 I PKT 6, § 99 UST. 3, SKREŚLONO DZIAŁ VI I OBJĘTE NIM § 105, § 106, § 107, W § 109 DODANO UST. 5, ZMIENIONO § 110 UST. 3, DODANO § 110 ZE ZN. 1, ZMIENIONO § 117, § 122, KAŻDORAZOWO UŻYTE W STATUCIE WYRAZY „ZEBRANIA PRZREDSTAWICIELI” ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZAMI „WALNE ZGROMADZENIE” UŻYTYMI W ODPOWIEDNIM PRZYPADKU, A UŻYTE ZAMIENNIE ZE ZWROTEM „WALNE ZGROMADZENIE” WYRAZY „ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI” SKREŚLA SIĘ, KAŻDORAZOWO UŻYTY W STATUCIE WYRAZ „PRZEDSTAWICIEL” ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZEM „CZŁONEK” UŻYTYM W ODPOWIEDNIM PRZYPADKU I LICZBIE, A UŻYTY ZAMIENNIE Z WYRAZEM „CZŁONEK” W RÓŻNEJ LICZBIE I PRZYPADKU WYRAZ „PRZEDSTAWICIEL” SKREŚLA SIĘ. NIE DOTYCZY TO PRZEDSTAWICIELI NIELETNICH CZŁONKÓW I PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKU REWIZYJNEGO LUB KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ.2008-02-06 do dziś
406.06.2018 R. ZMIENIONO: §1 UST. 1, §3, §5 UST. 1, §5 UST. 2, PKT 8, §6 I 7 UST 1, §10 UST. 3, §10 PKT. 7, §11 UST. 1, §12 UST. 1, §12 UST. 2, §16 UST. 1, §24 UST 1, §25, §28, §30 UST 3 I 4, §34 UST 2, §37 UST. 1, §37 UST 2, §37 UST. 4, §38 UST. 1, §39 UST. 1, §40 UST. 1, §40 UST. 3, §40(1) UST 1, §41(1) UST. 1 PKT. 2, §41(1)UST. 3, §55, §56 UST. 1 I 2, §57 UST. 1 I 2, §58 UST 1, §61 UST. 1, §74 UST. 3, §75 UST. 1, §76 UST. 4, §77 UST 2 I 3, §81 UST. 1, §82 UST3, §83 UST. 2, §87 UST. 1, §92 UST. 1 PKT. 2 I3, §93 UST. 1, §110 UST. 3, §110(1) UST. 2, §115. DODANO: §40 UST. 5, 6, 7, §61 UST. 4, 5, §74 UST. 6. USUNIĘTO: §8 UST. 1, § 10 PKT 1, 2, §13, §14, §15, §18, §30 UST. 7, §37 UST. 5, §38 UST. 2,3, §39 UST. 2,3, § 40 UST. 2, §92 UST. 1 PKT 6, 16,20, § 109 UST. 1 PKT 1.2018-07-27 do dziś
527.09.2022 R., UCHWAŁA NR 11/2022 Z DNIA 27.09.2022 R. WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BAZYLANY” W CHEŁMIE W SPRAWIE: UCHWALENIE ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BAZYLANY” W CHEŁMIE I PRZYJĘCIA JEGO JEDNOLITEGO TEKSTU. ZMIANA: § 91, § 98 UST.1.2022-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.2002-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPĘKAŁA2006-01-13 do dziś
2. ImionaADAM MARIUSZ2006-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2006-01-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-13 do dziś
21. NazwiskoSKIBA2002-10-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAN2002-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-30 do dziś
31. NazwiskoKUŚMIROWICZ2002-10-30 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2002-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSOCHACKA2022-10-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSA2020-10-20 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ADAM2020-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2020-10-20 do dziś
2. ImionaJANUSZ2020-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2020-10-20 do dziś
2. ImionaTERESA RENATA2020-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKA2020-10-20 do dziś
2. ImionaBEATA2020-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-07-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-07-27 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-07-27 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-07-27 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-07-27 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 27.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-10-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-26 do dziś
5data złożenia 28.07.2006 okres 01.01.2005 R-31.12.2005 R2006-08-25 do dziś
6data złożenia 12.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
7data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-21 do dziś
8data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
9data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
10data złożenia 06.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
11data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
12data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
13data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
14data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
15data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
16data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
17data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
18data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
19data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
20data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
21data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R-31.12.2005 R2006-08-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R-31.12.2005 R2006-08-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów