DOLNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH „DOLSIN”

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000137330
Numer REGON: 000456467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2021-01-21
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/1874/21/735]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000456467 NIP 89600025512009-04-02 do dziś
3. NazwaDOLNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH „DOLSIN”2002-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 1342002-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-10-29 do dziś
2. Adresulica TRZMIELOWICKA nr domu 7 nr lokalu 9 kod pocztowy 54-002 poczta WROCŁAW 2002-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.12.1949, UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 08.12.2000 PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2002-10-29 do dziś
227.06.2003 R. UCHWAŁA NR 10 -ZMIENIONO: PAR. 2 PKT 1, PAR. 2 PKT 2, PAR. 6 UST. 3, PAR. 19 UST. 2, PAR. 19 UST. 3, PAR. 20 UST. 2, PAR. 44, PAR. 44 UST. 1 PKT 14, PAR. 45 UST. 3, PAR. 45 UST. 4, PAR. 45 UST. 6, PAR. 45 UST. 7, PAR. 54 UST. 2, PAR. 62, PAR. 65 UST. 22003-09-11 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 7 Z DNIA 03.06.2004 ROKU ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PRZYJĘŁO NOWY TEKST STATUTU2004-07-01 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 10 Z DNIA 20.06.2006 R. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI PRZYJĘŁO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU2006-07-31 do dziś
5DNIA 19.05.2008 ROKU DOKONANO ZMIANY W STATUCIE DSN DOLSIN POLEGAJĄCE NA: ZMIANIE TREŚCI § 23, -DODANIU NOWEGO § 23 (1), § 23 (2), § 23 (3), § 23 (4), § 23 (5), § 23 (6), -DODANIU NOWEGO UST. 7, 8, 9, 10, 11, 12 W § 26, DODANIU NOWEGO § 37 (1), -ZMIANIE TREŚCI § 54, -ZMIANIE TREŚCI § 56 UST. 3 PKT 3, -DODANIU NOWEGO UST. 9 PO UST. 8 W § 56.2008-06-05 do dziś
61)ZMIANA STATUTU W DNIU 22.06.2011 R. SPOWODOWAŁA, ŻE: § 4 UST. 4 MA NOWĄ TREŚĆ, § 4 UST. 5 SKREŚLONO, W § 9 DODANO UST. 5, § 12 UST. 3 MA NOWĄ TREŚĆ, § 15 UST. 1, 2, 3 MAJĄ NOWĄ TREŚĆ, § 17 UST. 1 MA NOWĄ TREŚĆ, W § 18 UST. 1 SKREŚLONO, § 18 UST. 2 MA NOWĄ TREŚĆ, § 18 DODANO UST. 3, § 18 UST. 3 OZNACZONO JAKO UST. 4, § 18 UST. 4 OZNACZONO JAKO UST. 5, § 18 UST. 5 OZNACZONO JAKO UST. 6 I NADANO MU NOWĄ TREŚĆ, § 18 UST. 6-9 OZNACZONO JAKO UST. 7-10, W § 26 SKREŚLONO UST. 7-12 A SPRAWY W NICH UREGULOWANE PRZENIESIONO DO § 37, § 28 UST. 3 PKT 9 MA NOWĄ TREŚĆ, § 28 UST. 3 PKT 13 MA NOWĄ TREŚĆ, W § 28 UST. 4 ZDANIE TRZECIE SKREŚLONO, § 37 MA NOWĄ TREŚĆ, § 37 (1) UST. 3 MA NOWĄ TREŚĆ, § 38 UST. 3 MA NOWĄ TREŚĆ, § 40 MA NOWĄ TREŚĆ, § 41 UST. 2 MA NOWĄ TREŚĆ, § 42 UST. 7 MA NOWĄ TREŚĆ, § 43 MA NOWĄ TREŚĆ, W § 49 UST. 1-8 SKREŚLONO, W § 50 DODANO UST. 5 I 6, § 53 MA NOWĄ TREŚĆ, § 53 PKT 11 MA NOWĄ TREŚĆ, § 54 UST. 4 MA NOWĄ TREŚĆ, § 57 MA NOWĄ TREŚĆ, § 63 UST. 1 MA NOWĄ TREŚĆ. 2) W WYNIKU ZMIAN W STATUCIE OPISANYCH WYŻEJ W T. J. STATUTU USTALONO JEDNOLITĄ NUMERACJĘ ZAWARTYCH W NIM PARAGRAFÓW W TEN SPOSÓB, ŻE: DOTYCHCZASOWE OZNACZENIE § § 1-23 NIE ULEGŁO ZMIANIE, DOTYCHCZASOWE § § 23 (1) -23 (6) OZNACZONO KOLEJNO JAKO § § 24- 29, § § 24-37 OZNACZONO KOLEJNO JAKO § § 30 -43. DOTYCHCZASOWY § 37 (1) OZNACZONO JAKO § 44, DOTYCHCZASOWE § § 38-48 OZNACZONO KOLEJNO JAKO § § 45 -55, PO SKREŚLENIU § 49 UST. 1-8 DOTYCHCZASOWE § § 50-61 OZNACZONO KOLEJNO JAKO § § 56-67, A DOTYCHCZASOWE § § 62-64 OZNACZONO KOLEJNO JAKO § § 68-70.2011-07-25 do dziś
7ZMIANA STATUTU W DNIU 28.05.2014 R. SPOWODOWAŁA, ŻE: § 7 UST. 2 PKT. 4A) MA NOWĄ TREŚĆ, § 14 UST. 3 PKT. 1) MA NOWĄ TREŚĆ, § 18 UST. 6 MA NOWĄ TREŚĆ, § 21 UST. 2 MA NOWĄ TREŚĆ, § 24 UST. 1 PKT. 1) MA NOWĄ TREŚĆ, § 34 UST. 3 PKT. 1) MA NOWĄ TREŚĆ, § 34 UST. 4 MA NOWĄ TREŚĆ, § 43 UST. 3 MA NOWĄ TREŚĆ, § 43 DODANO UST. 7, § 44 UST. 1 MA NOWĄ TREŚĆ, § 49 UST. 1 PKT. 1) MA NOWĄ TREŚĆ, § 49 UST. 1 PKT. 11 MA NOWĄ TREŚĆ, § 50 UST. 5 ZDANIE PIĄTE MA NOWĄ TREŚĆ, § 56 UST. 1 ZDANIE PIERWSZE MA NOWĄ TREŚĆ, § 58 UST. 7 MA NOWĄ TREŚĆ.2014-06-14 do dziś
8ZMIANA STATUTU W DNIU 30.05.2017R. W DOTYCHCZASOWYM TEKŚCIE JEDNOLITYM STATUTU UCHWAŁAMI ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI OD NR 5 DO 20/2017 USTALONO NOWĄ TREŚĆ: §1 UST. 1 I 3; §4 UST. 4, §5 UST. 2, 3 I 4; §6 UST. 1 I 2; §7 UST. 2 PKT 1; §9 UST. 3 I 4; §23 UST. 1 PKT 1) §30, §36 UST. 2, 3 I 4, §37 UST. 4, §41 UST. 1, §43 UST. 5, 6 I 7; §44 UST. 2; §49 UST. 1 PKT 2) LITERA C) ORAZ PKT 15); 59 PKT 7; §66 UST. 1 PKT 3).2017-06-30 do dziś
9ZMIANA STATUTU W DNIU 25.05.2018R.: §9 W UST. 4 SKREŚLA SIĘ ZDANIE TRZECIE, ZDANIE DRUGIE OTRZYMUJE NOWĄ TREŚĆ: §52 ZDANIE PIERWSZE OTRZYMUJE NOWĄ TREŚĆ; §50 ZMIANA NUMERACJI.2018-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU2002-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSMOLSKI2021-01-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-01-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-21 do dziś
21. NazwiskoZDYBEK2009-05-13 do dziś
2. ImionaDAGMARA2009-05-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-05-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-13 do dziś
31. NazwiskoGODZINA2007-06-26 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2007-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2015-06-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-26 do dziś
41. NazwiskoBARTKOWIAK2005-10-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF CZESŁAW2005-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-10-07 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-07 do dziś
51. NazwiskoBUNDZ2004-07-01 do dziś
2. ImionaJANINA2004-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZADU2006-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-07-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-01 do dziś
61. NazwiskoKOŁODZIEJ2004-03-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU – WYZNACZONY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI2004-03-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-09 do dziś
71. NazwiskoĆWIKŁA2004-01-28 do dziś
2. ImionaADAM ZBIGNIEW2004-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-28 do dziś
81. NazwiskoRYDZYK2002-10-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW FRANCISZEK2002-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPEK2021-01-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW WŁADYSŁAW2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2019-06-14 do dziś
2. ImionaBEATA STANISŁAWA2019-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2014-11-20 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2014-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIEŁA2019-06-14 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2019-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUDOLSKA2019-06-14 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-14 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2016-10-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ELŻBIETA2016-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-27 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKA2013-06-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2016-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-05-13 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-05-13 do dziś
327 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2016-05-13 do dziś
432 91 Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI2016-05-13 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-05-13 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-05-13 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-13 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2016-05-13 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 17.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 18.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-06-24 do dziś
4data złożenia 27.06.2006 okres 2005 R.2006-07-31 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 20062007-07-11 do dziś
6data złożenia 30.05.2008 okres 2007 ROK2008-06-05 do dziś
7data złożenia 03.06.2009 okres 2008 ROK2009-06-15 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-17 do dziś
9data złożenia 06.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-25 do dziś
10data złożenia 01.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-06 do dziś
11data złożenia 24.05.2013 okres 2012 ROK2013-06-06 do dziś
12data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-14 do dziś
13data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
14data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
15data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
16data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
17data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
18data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-07-31 do dziś
220062007-07-11 do dziś
32007 ROK2008-06-05 do dziś
42008 ROK2009-06-15 do dziś
52009 ROK2010-08-17 do dziś
62010 ROK2011-07-25 do dziś
72011 ROK2012-06-06 do dziś
82012 ROK2013-06-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-01 do dziś
22005 R.2006-07-31 do dziś
320062007-07-11 do dziś
42007 ROK2008-06-05 do dziś
52008 ROK2009-06-15 do dziś
62009 ROK2010-08-17 do dziś
72010 ROK2011-07-25 do dziś
82011 ROK2012-06-06 do dziś
92012 ROK2013-06-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów