PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE EL - MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000136700
Numer REGON: 292680132
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-02-11
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/170/20/350]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP2926801322004-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE EL - MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2020-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica KONGRESOWA nr domu 7 kod pocztowy 25-672 poczta KIELCE kraj POLSKA 2020-02-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejR.STACHURA47@GMAIL.COM2020-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.09.2002 ROK, NOTARIUSZ ADAM ZIOMEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. RYNEK 16, REPERTORIUM A 2819/2002; 11.10.2002 ROK, NOTARIUSZ ADAM ZIOMEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. RYNEK 16, REPERTORIUM A 3204/2002 -ZMIANA PAR. 6 PKT 1 I PKT 5.2002-10-25 do dziś
211.04.2005 ROK, REP. A 1914/2005 -NOTARIUSZ ANDRZEJ STĘPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 2: ZMIENIONO § 1 PKT 2, PKT 3 UMOWY SPÓŁKI; 02.06.2005 ROK, REP. A 3080/2005 NOTARIUSZ ANDRZEJ STĘPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 2: -ZMIENIONO § 3, § 6, § 13, § 17, § 18, § 21, § 24, § 26, § 30, § 35; -ZMIENION O N U M E R A C J Ę D O T Y C H C Z A S O W Y C H §§ OD 31 DO 34 NA §§ OD 30 DO 33;2005-09-16 do dziś
325.04.2008 R. -REP. 5760/2008, NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO: § 6 PKT 4, § 17 PKT 1, § 18 PKT 1, § 29 PKT 2.2008-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁEBEK2004-07-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2004-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ2008-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHURA2020-02-11 do dziś
2. ImionaRYSZARD2020-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 000,00 ZŁ2020-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145000,00 PLN2002-10-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-02-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2020-02-11 do dziś
242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 13.09.2002 R. DO DNIA 31.12.2003 R. data złożenia 12.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 13.09.2002 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-09-16 do dziś
3data złożenia 12.06.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
4data złożenia 25.07.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-22 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
6data złożenia 30.07.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
2OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-22 do dziś
3OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
4OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 13.09.2002 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-09-16 do dziś
3OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
4OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-22 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 09.04.20182018-08-28 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , 09.04.20182018-08-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2018-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSTACHURA2019-06-24 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów