SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CERAMIK” W KRASNYMSTAWIE

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000136537
Numer REGON: 110134669
Numer NIP: 5641287564
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2023-09-13
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/22231/23/733]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP1101346692002-10-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CERAMIK” W KRASNYMSTAWIE2002-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CHEŁMIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze S-2702002-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRASNOSTAWSKI gmina KRASNYSTAW miejscowość KRASNYSTAW2002-10-23 do dziś
2. Adresulica OLESZCZYŃSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 22-300 poczta KRASNYSTAW 2002-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114 STYCZNIA 2002 R.-UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 14 STYCZNIA 2002 R. O UCHYLENIU DOTYCHCZASOWEGO STATUTU I UCHWALENIU STATUTU NOWEGO -ZNOWELIZAOWANEGO, DNIA 14.10.2002 R. DOKONANO ZMIANY PAR. 3, PAR. 7, PAR. 11, 14, 56 STATUTU.2002-10-23 do dziś
2ZMIANA STATUTU PRZYJĘTA UCHWAŁĄ Z DNIA 13 LISTOPADA 2007 R., ZMIANIE ULEGŁY NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: § 3 UST. 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W § 3 UST. 2 SKREŚLA SIE TREŚĆ PKT A) I E) A DOTYCHCZASOWE PUNKTY B)-I) OTRZYMUJĄ OZNACZENIE A)-G) I TAK NOWY PKT E) OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, ZMIENIA SIĘ TREŚĆ § 4 UST. 2 I UST. 3, DODAJE SIĘ UST. 4 I 5; W § 5 UST. 3 DODAJE SIĘ NOWE ZDANIE ORAZ DODAJE SIĘ UST. 5; ZMIENIA SIĘ TREŚĆ W § 6 PKT 6, 8, 12, 13, 14 ORAZ DODAJE SIĘ PKT 15, 16 I 17; ZMIENIA SIĘ TREŚĆ W § 7 PKT 4, 5 ORAZ SKREŚLA SIĘ TREŚĆ PKT 9, A DOTYCHCZASOWE PUNKTY OZNACZONE 10-16 ZOSTAJĄ OZNACZONE JAKO PUNKTY 9-15 I TAK TREŚĆ NOWEGO PKT 10, 14 I 16 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, ZMIENIA SIĘ § 8; § 11; § 14 UST. 1 Z WYŁĄCZENIEM ZDANIA DRUGIEGO; W CZĘŚCI II UCHYLA SIĘ W CAŁOŚCI DZIAŁ I, NATOMIAST W DZIALE II ZMIENIA SIĘ TREŚĆ § 23 ORAZ DODAJE SIĘ § 23 ZE ZNACZKIEM 1, § 23 ZE ZNACZKIEM 2; W § 24 SKREŚLA SIĘ UST. 4; W § 26 SKREŚLA SIĘ UST. 9; ZMIANY NASTĘPUJĄ RÓWNIEŻ W § 28 W UST. 1 ORAZ DODAJE SIĘ UST. 4; ZMIANY NASTĘPUJĄ TEŻ W § 29 UST. 2 I UST. 6; UCHYLA SIĘ W CZĘŚCI II W CAŁOŚCI DZIAŁ 4, W § 31 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZA SIĘ JAKO UST. 1 I W TAK POWSTAŁYM USTĘPIE DODAJE SIĘ PKT 5, W § 31 DODAJE SIĘ TEŻ UST. 2-5, DODAJE SIĘ § 31 ZE ZNACZKIEM 1, ZMIENIA SIĘ W § 32 UST. 1 I 4 ORAZ DODAJE SIĘ UST. 5, DZIAŁ VI ZMIENIA SIĘ NA DZIAŁ 6, ZMIENIA SIĘ § 33, § 34, § 35 Z WYŁĄCZENIEM UST. 1, 5 I 6, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40 ORAZ § 41; DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 44 ZMIENIA SIĘ NA UST. 1 ORAZ DODAJE SIĘ UST. 2-6; W CZĘŚCI II DZIAŁ 8 UCHYLA SIĘ W CAŁOŚCI ROZDZIAŁ 1, NATOMIAST W ROZDZIALE 2 NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJĄ § 48, § 49, § 50, § 51, § 52 ORAZ UCHYLA SIĘ § 53 I § 54; ZMIENIA SIĘ TREŚĆ § 56 UST. 4, UST. 5, UST. 6 I UST. 7; NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJĄ TEŻ W § 57 UST. 1 I UST. 2, ZMIENIA SIĘ TREŚĆ § 60 UST. 1 ORAZ DODAJE SIĘ UST. 3 I UST. 4; SKREŚLA SIĘ TEŻ CZĘŚĆ TREŚCI W § 66 UST. 2 PKT A), ZMIENIA SIĘ § 67 UST. 5 ORAZ DODAJE SIĘ UST. 7.2008-04-01 do dziś
3DNIA 30 MARCA 2023 R. ZMIENIONO: § 4, § 5, § 6, § 8, § 15 UST. 1, § 17, § 28 UST. 4, § 311, § 33, § 70 UST. 1; UCHYLONO/WYKREŚLONO: § 7 PKT 3, § 10, § 11, § 12, § 14, § 35 UST. 3; DODANO: § 3 UST. 11, § 51, § 17 UST. 2, § 28 UST. 5, § 56 UST. 61, § 56 UST. 9, § 57 UST. 4-8, § 70 UST. 4.2023-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁOJEK PRZYBYLEWSKA2023-09-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2017-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2018-06-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-18 do dziś
21. NazwiskoSTOMMA2004-09-08 do dziś
2. ImionaMARIA HALINA2004-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-08 do dziś
31. NazwiskoJAWOR2004-09-08 do dziś
2. ImionaJERZY2004-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-09-08 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-08 do dziś
41. NazwiskoPRĘCIUK2002-10-23 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2002-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-23 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-10-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZ2023-04-19 do dziś
2. ImionaBARBARA AGATA2023-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOSZ2023-04-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGNIESZKA2023-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAPIECHA2020-09-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JOLANTA2020-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARMONIK2023-04-19 do dziś
2. ImionaRYSZARD JERZY2023-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZAK2023-04-19 do dziś
2. ImionaALINA KLEMENTYNA2023-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-23 do dziś
270 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-23 do dziś
370 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-23 do dziś
470 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-23 do dziś
570 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2002-10-23 do dziś
641 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-04-01 do dziś
768 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-04-01 do dziś
868 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2008-04-01 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE LUB ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NIESTANOWIĄCĄ MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM LUB WŁAŚCICIELAMI TEJ NIERUCHOMOŚCI2008-04-01 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 26.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 21.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-27 do dziś
4data złożenia 05.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-21 do dziś
5data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
6data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
7data złożenia 08.04.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-04-09 do dziś
8data złożenia 07.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-05 do dziś
9data złożenia 20.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-20 do dziś
10data złożenia 23.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
11data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
13data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
14data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
15data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
16data złożenia 02.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-02 do dziś
17data złożenia 03.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-03 do dziś
18data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
19data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
20data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
21data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
22data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
23data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 1/X/2006 Z DNIA 23.05.2006 R. ZA OKRES 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-04-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-05 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-20 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-08 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-21 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-04-09 do dziś
601.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-05 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-05-20 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów