„EMPORIUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000135816
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2011-03-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/5463/11/892]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP9310979122002-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMPORIUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA -FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 74132002-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE miejscowość WARSZAWA2002-10-28 do dziś
2. Adresulica MAZOWIECKA nr domu 12 kod pocztowy 00-048 poczta WARSZAWA 2002-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.10.1997 R., ASESOR NOTARIALNY GERARD BORACZEWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA WALDEMARA DAWIDOWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA 80, REPERTORIUM A NR 3492/1997. 27.05.2002 R., NOTARIUSZ CZESŁAW KAZIMIERZ PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 30, REPERTORIUM A NR 2153/2002 -ZMIANA § 3; § 6; § 7 UST. 1; § 8; § 13; DODANO UST. 6 W § 7.2002-10-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 MARCA 2005 R. REPERTORIUM A NR 1694/2005, NOTARIUSZ KATARZYNA KRESEK-URBANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZ BEATA OLSZA, NOTARIUSZ KATARZYNA KRESEK-URBANIAK, NOTARIUSZ AGNIESZKA TOMASIK-CURYŁO, RYNEK GŁÓWNY 30, 31-010 KRAKÓW, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POLEGAJĄCA NA SKREŚLENIU PARAGRAFU 7 USTĘP 6 UMOWY SPÓŁKI2005-07-05 do dziś
306.10.2010 R., REPERTORIUM A NR 16579/2010, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK NUMER 7 ZMIANA: § 7 UST. 1, § 82010-10-20 do dziś
406.10.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 16579/2010, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU ZMIANA § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE UST. 3 I 42010-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKI2002-10-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAGOON LEISURE INVESTMENTS LIMITED2005-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000,00 ZŁOTYCH2010-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego344000,00 ZŁ2010-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2002-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKSON2005-07-13 do dziś
2. ImionaNEALE2005-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAMPION2004-02-24 do dziś
2. ImionaJONATHAN SCOTT2004-02-24 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKI2002-10-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 40 BARY2002-10-18 do dziś
255 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-10-18 do dziś
355 11 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-10-18 do dziś
451 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2002-10-18 do dziś
592 31 ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2002-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 01.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 20.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-30 do dziś
3data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-03 do dziś
4data złożenia 30.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
5data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-07 do dziś
6data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-10-07 do dziś
7data złożenia 16.12.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-31 do dziś
8data złożenia 04.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-07 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-10-07 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-31 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-03-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-10-07 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-31 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów