„LABOPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000135543
Numer REGON: 010030588
Numer NIP: 5260202134
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-03-29
Sygnatura akt[RDF/475809/23/996]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0100305882002-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LABOPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2002-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 346372002-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość OTWOCK2002-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość OTWOCK ulica BATOREGO nr domu 4 kod pocztowy 05-400 poczta OTWOCK kraj POLSKA 2012-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ SIENIAWSKĄ W DNIU 18.11.1992 R. REP. A-2111/92. AKT NOTARIALNY -SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK.33 PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA SIELSKIEGO W DNIU 26.09.2002 R.REP. A 13663/20022002-10-17 do dziś
205.10.2004 R., REPERTORIUM A NR 8749/2004, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA PAWŁA ZBIGNIEWA CUPRIAKA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 7, PAR. 82005-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-17 do dziś
WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaL.PAŃKOWSKI-LABOPAK SYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWA2004-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0152690702004-12-03 do dziś
4. Numer KRS0000134024 2004-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 800 (OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2005-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-12-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2004-04-06 do dziś
50000,00 PLN2005-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŃKOWSKI2022-06-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPAŃKOWSKA2022-06-10 do dziś
2. ImionaAGATA2022-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-06-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-10-17 do dziś
251 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2002-10-17 do dziś
351 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2002-10-17 do dziś
452 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-10-17 do dziś
551 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-10-17 do dziś
652 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-10-17 do dziś
774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-10-17 do dziś
874 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2002-10-17 do dziś
974 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-17 do dziś
1018 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2022-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-04-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 15.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-03-22 do dziś
4data złożenia 10.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-03-17 do dziś
5data złożenia 07.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-03-15 do dziś
6data złożenia 20.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-31 do dziś
7data złożenia 06.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-03-18 do dziś
8data złożenia 26.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-16 do dziś
9data złożenia 21.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-29 do dziś
10data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-05 do dziś
11data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-11 do dziś
12data złożenia 10.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
13data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
14data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
15data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
16data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-05-06 do dziś
18data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-06 do dziś
19data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-06 do dziś
20data złożenia 29.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-29 do dziś
21data złożenia 29.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-03-17 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-03-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-31 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-03-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-16 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-04-29 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-04-06 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-03-22 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-03-17 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-03-15 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-03-31 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-03-18 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-04-16 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-04-29 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-04-05 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-04-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów