BONG AZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000135443
Numer REGON: 011545857
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-03-29
Sygnatura akt[RDF/373658/22/519]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011545857 NIP 52410265872014-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONG AZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 316972002-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2014-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica UL. NADRZECZNA nr domu 5F nr lokalu N8 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2019-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.03.1992 R., NOTARIUSZ JANINA HALICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NR REP. A -493/922002-10-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.09.2009 R., REPERTORIUM A NR 3745/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IWONĘ OKOŁOWICZ W KN W WARSZAWIE ZMIANA § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2009-11-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUONG MINH2009-12-09 do dziś
2. ImionaDUC2002-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały72 UDZIAŁÓW PO 625 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ2011-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN THU2011-05-31 do dziś
2. ImionaLAN2011-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 UDZIAŁÓW PO 625 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2011-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2002-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUONG MINH2002-10-21 do dziś
2. ImionaDUC2002-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN THU2002-10-21 do dziś
2. ImionaLAN2002-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-21 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-10-21 do dziś
263 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-10-21 do dziś
351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-10-21 do dziś
452 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2002-10-21 do dziś
552 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-10-21 do dziś
655 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-10-21 do dziś
755 30 A RESTAURACJE2002-10-21 do dziś
863 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2002-10-21 do dziś
964 1 HANDEL Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI ZAGRANICZNYMI2002-10-21 do dziś
1055 40 Z BARY2002-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 11.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-10-21 do dziś
2data złożenia 07.12.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-15 do dziś
3data złożenia 11.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-20 do dziś
4data złożenia 08.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-24 do dziś
5data złożenia 28.04.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-05-06 do dziś
6data złożenia 28.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
7data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
8data złożenia 17.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-03 do dziś
9data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
10data złożenia 19.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-19 do dziś
11data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
12data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-24 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-05-06 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-24 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-05-06 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-03 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-09-19 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-02-012021-01-25 do dziś