„BUDCHEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000135223
Numer REGON: 811903987
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304996/21/607]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 811903987 NIP 85126152232011-09-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDCHEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2012-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 67042002-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2010-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica MOCZYŃSKIEGO nr domu 8/10 kod pocztowy 70-492 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2010-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 20 LIPCA 1999 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA GRZEGORZA OSIŃSKIEGO W POLICACH, REP. A NR 4740/1999, -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOKONANA W DNIU 13 WRZEŚNIA 2002 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ DOROTY PESZKO W SZCZECINIE, REP. A NR 5045/2002; 1) ZMIENIONO: BRZMIENIE ROZDZIAŁU II; § 5; § 13 UST. 1; § 20 UST. 1 PKT G; 2) DODANO: DO § 23 UST. 3 I 4; NOWY § 31 A.2002-10-14 do dziś
220.03.2003 R., REP. A NR 1847/2003, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ PESZKO W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE UL. PL. ZGODY 1, ZMIANA §5, DO §20 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT K.2003-09-05 do dziś
314.10.2003 R., REP. A NR 7103/2003 NOTARIUSZ CEZARY BORYS POTAMAN, KANCELARIA NOTARIALNA UL. 5-GO LIPCA 9/1 W SZCZECINIE, ZMIANA §6 UST. 1, §7 UST. 1,2003-12-09 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.04.2009 R., REP. A NR 2752/2009, NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA: § 5 I § 3 UST. 12009-05-29 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 MARCA 2010 R., REP. A NR 1724/2010, NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIENIONO § 52010-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA2002-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8108222702002-10-14 do dziś
4. Numer KRS0000015501 2002-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 588.000,00 ZŁ2012-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWB TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3201725842008-08-06 do dziś
4. Numer KRS0000251248 2008-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 226 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 613 000,00 ZŁ2008-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1201000,00 PLN2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1588000,00 PLN2002-10-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, DWÓCH WICEPREZESÓW ŁĄCZNIE. 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD BĘDZIE JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2008-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2009-04-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2009-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKOWICZ2002-10-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTAROCIŃSKA2007-08-20 do dziś
2. ImionaANNA2007-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-05-29 do dziś
246 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-05-29 do dziś
346 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2009-05-29 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-05-29 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-05-29 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-05-29 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-05-29 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-05-29 do dziś
977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-05-29 do dziś
1077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-05-29 do dziś
1169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-05-29 do dziś
1273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-05-29 do dziś
1370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-05-29 do dziś
1470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-05-29 do dziś
1571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-05-29 do dziś
1671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-05-29 do dziś
1774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-29 do dziś
1871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-05-29 do dziś
1981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-05-29 do dziś
2081 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-05-29 do dziś
2181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-05-29 do dziś
2263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-29 do dziś
2374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-05-29 do dziś
2482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-29 do dziś
2573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-05-29 do dziś
2673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-05-29 do dziś
2773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-05-29 do dziś
2873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-05-29 do dziś
2973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-05-29 do dziś
3023 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2010-04-22 do dziś
3141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-04-22 do dziś
3242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-04-22 do dziś
3342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-04-22 do dziś
3442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-04-22 do dziś
3542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-04-22 do dziś
3642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-04-22 do dziś
3742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-04-22 do dziś
3842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-22 do dziś
3943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-04-22 do dziś
4043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-04-22 do dziś
4123 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2010-04-22 do dziś
4243 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-04-22 do dziś
4343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-04-22 do dziś
4443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-04-22 do dziś
4543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-04-22 do dziś
4643 31 Z TYNKOWANIE2010-04-22 do dziś
4743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-04-22 do dziś
4843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-04-22 do dziś
4943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-04-22 do dziś
5043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-04-22 do dziś
5143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-04-22 do dziś
5223 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2010-04-22 do dziś
5343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-22 do dziś
5481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-04-22 do dziś
5523 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2010-04-22 do dziś
5623 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2010-04-22 do dziś
5723 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2010-04-22 do dziś
5823 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2010-04-22 do dziś
5923 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2010-04-22 do dziś
6023 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2010-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 27.04.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-31 do dziś
4data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-05 do dziś
5data złożenia 05.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-20 do dziś
6data złożenia 18.08.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-10-29 do dziś
7data złożenia 24.04.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-29 do dziś
8data złożenia 01.04.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-22 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-19 do dziś
10data złożenia 10.04.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-19 do dziś
11data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-29 do dziś
12data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-29 do dziś
13data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-29 do dziś
14data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
15data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
16data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
18data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
19data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-09-05 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-20 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-10-29 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-29 do dziś
51 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-31 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-09-05 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-20 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-10-29 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-29 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-22 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-19 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-31 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-09-05 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-20 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-10-29 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-29 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-22 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-19 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY nr XII GU 59/12 data 19.07.20122012-08-02 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2012-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIENIECKA2012-08-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOFA2012-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTNICZAK KRAWCZYK2013-02-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2013-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-11 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTNICZAK KRAWCZYK2012-10-12 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-12 do dziś
5. Określenie osobyZARZĄDCA2012-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów