SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000135149
Numer REGON: 003674041
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu60Data dokonania wpisu2022-11-10
Sygnatura akt[RDF/457421/22/420]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0036740412002-10-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”2002-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 11272002-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OSTROWIECKI gmina OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI miejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI2002-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ulica OSIEDLE OGRODY nr domu 7A kod pocztowy 27-400 poczta OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI kraj POLSKA 2006-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.01.2002 ROK -UCHWAŁA NR 2/2002 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” ZMIANY DOTYCZĄ: § 4, § 6, § 9-12, § 15-18, § 22-60, ROZDZIAŁU V A, § 61-76, ROZDZIAŁU VIII, § 77-111 STATUTU.2002-10-15 do dziś
219.12.2003 ROK -UCHWAŁA NR 1/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK”: ZMIANA § 3, § 4 UST. 1 PKT 1, § 4 UST. 1 PKT 2, § 4 UST. 3 PKT 1, § 6, § 7 UST. 1, § 13 UST. 2, § 15 UST. 1 PKT 5, § 15 UST. 1 PKT 10, W § 15 DODANO PKT 16, ZMIANA § 16, WYKREŚLA SIĘ W CAŁOŚCI ZAPISY OD § 22 DO § 81 I ZASTĘPUJE SIĘ JE NOWYMI KOLEJNYMI NUMERAMI OD § 22 DO § 119 W NOWYM BRZMIENIU, DOTYCHCZASOWY ROZDZIAŁ IX OBEJMUJĄCY OD § 82 DO § 107 ZASTĘPUJE SIĘ KOLEJNYMI NUMERAMI PARAGRAFÓW OD § 120 DO § 145, A ROZDZIAŁ IX STAJE SIĘ KOLEJNYM ROZDZIAŁEM VIII W TYM NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJĄ DOTYCHCZASOWY § 85, § 87 UST. 2, § 88 UST. 4 PKT 2, § 93 UST. 2, § 95, § 97 UST. 4, § 100, DOTYCHCZASOWY ROZDZIAŁ XI OTRZYMUJE NR X, A § 108, § 109, § 110 SKREŚLA SIĘ I DODAJE SIĘ NOWE NUMERY OD NR § 146 DO § 161. DOTYCHCZASOWY ROZDZIAŁ XII OTRZYMUJE NUMER XI Z TYM, ŻE DOTYCHCZASOWY § 111 OTRZYMUJE NR 162.2004-09-30 do dziś
317.06.2005 ROK -UCHWAŁA NR 9/2005 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI -DODANY PKT 18 W § 138 UST. 1; SKREŚLONY PKT 1 W § 162;2005-09-23 do dziś
428.11.2007 R. -UCHWAŁA NR 1/2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE -ZMIANA STATUTU -WYKREŚLONO PARAGRAFY OD § 4 DO § 162 I DODANO NOWE OD § 4 DO § 144.2009-10-27 do dziś
506.07.2011 R. -UCHWAŁA NR 1/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI -ZMIENIONO: § 13 UST. 2, § 13 UST. 3, § 15 PKT 16, § 42 UST. 1, § 56 UST. 1, § 89, § 138 UST. 2, § 138 UST. 3, § 138 UST. 4; DODANO: § 145; WYKREŚLONO: § 58 UST. 5.2011-11-30 do dziś
610.12.2012 R. - UCHWAŁA NR 1/2012 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” - ZMIENIONO § 33 PKT 1.2013-11-28 do dziś
730.06.2014 R. - UCHWAŁA NR 1/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ HUTNIK” - ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO: W § 32 SKREŚLONO UST. 4, DOTYCHCZASOWY UST. 5 OTRZYMUJE NUMER 4, W § 41 UST. 1 SKREŚLONO ZDANIE 2, § 118 UST. 2, W § 118 DODANO UST. 4, W § 132 DODANO PKT 7, W § 138 DODANO UST. 6, W § 139 DODANO UST. 4.2015-03-11 do dziś
806.07.2016 R. - UCHWAŁA NR 1/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” - ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO: W § 4, § 14 UST. 2, § 62 UST. 2, § 62 UST. 3, § 145; W § 62 WYKREŚLONO UST. 5.2017-05-31 do dziś
904.07.2018 R. - ZMIENIONO: § 8, § 10, §16, § 36 UST. 1, § 39 UST. 4, § 71 UST. 6, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 84 UST. 1, § 85, TYTUŁ 6.1, § 92, § 95, § 97, § 100 UST. 1, § 110, § 118, § 119, § 125 UST. 2, § 126 UST. 4, § 135 UST. 2, § 143; WYKREŚLONO: § 9, PKT 2.2, § 11, PKT 2. 3, § 13, § 15 PKT 2, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 35 UST. 3 ZDANIE 2 I 3, § 63 UST. 1 PKT 1, § 91, § 94, PKT 7.2, § 105, § 106, § 130 UST. 2 ZDANIE 2 I 3, I DODAJE ZDANIE, § 142, § 145.2018-09-07 do dziś
1020.05.2019 R. - UCHWAŁA NR 7/2019 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI - ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO: § 1 I 2, § 32 UST. 3, § 33 UST. 1 I 2, § 37 UST. 6 , W § 37 DODANO UST. 16, § 43 UST. 2, § 47, § 49 UST. 2, UST. 3, UST. 6, UST. 16, UST. 18, § 53 UST. 3, UST. 4, § 55 UST. 3 PKT, A), § 62 UST. 1, § 63 UST. 14, § 64 UST. 1, § 65 UST. 1, § 67 UST. 4 PKT. 1 I UST. 6, § 74, § 123 UST. 1, § 124, § 129, § 130 UST. 3, § 133 UST. 1 PKT 5, § 136 UST. 1, UST. 3, UST. 4, § 138 UST. 1, UST. 2 I UST. 3, § 140 UST. 1; DODANO W § 57 UST. 25; SKREŚLONO: § 34, W § 49 UST. 13 I UST. 14, W § 57 UST. 13, UST. 14 I UST. 19, § 136 UST. 2.2019-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSPUREK2022-04-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ2022-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-29 do dziś
21. NazwiskoNOWAKOWSKI2019-05-20 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU, ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2019-05-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTAK2019-09-05 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANDRZEJ2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZĘBIŃSKA2019-09-05 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA DANUTA2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRAŃCZAK2019-09-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ HENRYK2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAJDA2019-09-05 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ JÓZEF2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHANEK2016-07-06 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2016-07-06 do dziś
2. ImionaMARCIN MAREK2016-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-06 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCKA2016-07-06 do dziś
2. ImionaDANUTA BARBARA2016-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoSZAFRAŃSKA2019-05-20 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-20 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DS. FINANSOWYCH2019-05-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-05-31 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-31 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-05-31 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2017-05-31 do dziś
581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2017-05-31 do dziś
681 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-05-31 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R. data złożenia 07.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2003-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R. data złożenia 28.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-08-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU data złożenia 24.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-07-15 do dziś
4data złożenia 08.07.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-09-01 do dziś
5data złożenia 29.06.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
6data złożenia 27.06.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-09 do dziś
7data złożenia 08.09.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-09-11 do dziś
8data złożenia 12.07.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-11-29 do dziś
11data złożenia 28.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-11 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
15data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
17data złożenia 21.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
18data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-09-01 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-09 do dziś
4OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
5OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
6OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-11-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
11OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2010-03-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-10 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2003-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-08-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-07-15 do dziś
4OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-09-01 do dziś
5OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
6OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-09 do dziś
7OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-09-11 do dziś
8OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
9OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
10OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-11-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-11 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-10 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-10 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2003-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-08-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-07-15 do dziś
4OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-09-01 do dziś
5OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
6OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-09 do dziś
7OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-09-11 do dziś
8OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
9OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
10OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-11-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-11 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Tbdorgan SĄD REJONOWY W KIELCACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr V GR 8/17 data 03.10.20172017-12-18 do dziś
2. Tbdsposób 29.06.2018 data SĄD REJONOWY W KIELCACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUTURYZACYJNYCH - ZAKOŃCZENIE PRZEZ ZATWIERDZENIE UKŁADU, V GRS 3/172019-12-13 do dziś
3. Tbdorgan nr data2017-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów