SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAGIELLONKA”

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000135101
Numer REGON: 271956777
Numer NIP: 6440021280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu61Data dokonania wpisu2023-12-06
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/36023/23/303]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP2719567772002-10-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAGIELLONKA”2002-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 13572002-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2002-10-14 do dziś
2. Adresulica JAGIELLOŃSKA nr domu 13D kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC 2002-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117 CZERWCA 1995 R.2002-10-14 do dziś
2UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NR 10 Z DNIA 08 MAJA 2003 R. PRZYJĘTO CAŁKOWICIE NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY, UCHYLAJĄC JEDNOCZEŚNIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY STATUT PRZYJĘTY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 17 CZERWCA 1995 R.2003-06-12 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 13 ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAGIELLONKA” W SOSNOWCU Z DNIA 30 MARCA 2006 R. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU W STATUCIE SPÓŁDZIELNI DOKONANO PONIŻSZYCH ZMIAN: 1.NADANO NOWE BRZMIENIE: W PAR. 6 UST. 1, W PAR. 7 UST. 1 PKT 4 I 5 DODANO UST. 2 I 3, W PAR. 11 UST. 1, W PAR. 12 DODANO PKT 3, 4, 5, 6, 7, PAR. 13, W PAR. 17 DODANO UST. 3 I 4, W PAR. 21 UST. 2, PAR. 23, W PAR. 37 UST. 1, 3, 7, W PAR. 38 UST. 3, W PAR. 42 UST. 1, PAR. 47, W PAR. 51 UST. 1, W PAR. 56 UST. 1 DODANO ZDANIE OSTATNIE, W PAR. 57 UST. 1, PAR. 60, PAR. 61, PAR. 62, PAR. 68, PAR. 70, PAR. 71, PAR. 72, W PAR. 84 UST. 1, PAR. 85, W PAR. 87 UST. 2, 3, 6, PAR. 88 DODANO UST. 2, W PAR. 92 UST. 2, 3, W PAR. 93 UST. 2, PAR. 99, W PAR. 100 UST. 3, W PAR. 101 UST. 1, W PAR. 102 UST. 1.2.3, W PAR. 107 UST. 2, 3, PAR. 109, PAR. 110. 2.SKREŚLONO W PAR. 64 UST. 2, W PAR. 66 UST. 1 I 3, W PAR. 67 UST. 3, W PAR. 75 UST. 2, W PAR. 98 UST. 2 ZDANIE OSTATNIE.2006-05-04 do dziś
409.08.2018R. UCHWAŁĄ NR 3 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAGIELLONKA” W SOSNOWCU UCHYLONO POSTANOWIENIA CZĘŚCI I „POSTANOWIENIA OGÓLNE” PARAGRAFY OD 1 DO 14 AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU I NADANO CAŁKOWICIE NOWE BRZMIENIE CZĘŚCI „POSTANOWIENIA OGÓLNE” PARAGRAFOM OD 1 DO 14, UCHWAŁĄ NR 5 UCHYLONO POSTANOWIENIA PARAGRAFÓW OD 42 DO 111 AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU I NADANO CAŁKOWICIE NOWE BRZMIENIE PARAGRAFOM OD 42 DO 111.2018-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA -(PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTA).2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFILIPEK2023-12-06 do dziś
2. ImionaJOLANTA2023-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-12-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-12-06 do dziś
21. NazwiskoKRUK2023-02-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-02-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-20 do dziś
31. NazwiskoNOWAK2009-06-17 do dziś
2. ImionaMAREK ZDZISŁAW2009-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-10-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĘDKOWSKI2023-08-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃCZYK2023-08-03 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPIŃSKA2018-04-19 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2018-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2023-08-03 do dziś
2. ImionaANETA2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2023-08-03 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWSKI2023-08-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2023-08-03 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃKA2023-08-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSEŃ2023-08-03 do dziś
2. ImionaNATALIA HELENA2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2023-08-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKA KOCOT2023-08-03 do dziś
2. ImionaDANUTA2023-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-03 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZANOWSKI2018-04-19 do dziś
2. ImionaROMAN2018-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoSZNICER2023-12-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2023-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-06 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSAMODZIELNE REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JAGIELLONKA W SOSNOWCU JAKO STRONY W POSTĘPOWANIACH PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI , SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ , W SPRAWACH WCHODZĄCYCH W ZAKRES DZIAŁANIA LUB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH KTÓRYCH PRZEDMIOTEM BĘDĄ POSTĘPOWANIA SĄDOWE O ZAPŁATĘ, NADANIE KLAUZUL WYKONALNOŚCI ORZECZENIOM SĄDOWYM LUB INNYM TYTUŁOM EGZEKUCYJNYM, W POSTĘPOWANIACH NIEPROCESOWYCH , W POSTĘPOWANIACH MAJĄCYCH NA CELU WPISY, ZMIANY BĄDŹ WYKREŚLENIA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, WE WSZYSTKICH POSTĘPOWANIACH EGZEKUCYJNYCH, W POSTĘPOWANIACH UPADŁOŚCIOWYCH, UKŁADOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, WSZELKICH POSTĘPOWANIACH WIECZYSTOKSIĘGOWYCH KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST WPIS, ZMIANA LUB WYKREŚLENIE PRAW W KSIĘGACH WIECZYSTYCH W TYM OSTRZEŻEŃ I HIPOTEK, W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ SAMORZĄDOWEJ, W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH , W POSTĘPOWANIACH KARNYCH PROWADZONYMI PRZEZ WSZELKIE ORGANY ŚCIGANIA ORAZ W SPRAWACH KARNYCH PROWADZONYCH PRZEZ SĄDY JEŻELI WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU LUB PRZEDMIOT SPRAWY NIE PRZEKRACZA KWOTY 200.000,00 ZŁ / DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH / PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIA DO UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW.2023-12-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-12-01 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-12-01 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 12.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 27.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.20042005-05-04 do dziś
4data złożenia 13.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-19 do dziś
5data złożenia 16.04.2007 okres OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
6data złożenia 08.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-29 do dziś
7data złożenia 22.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-11 do dziś
8data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-13 do dziś
9data złożenia 20.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-29 do dziś
10data złożenia 17.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-19 do dziś
11data złożenia 10.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
12data złożenia 04.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
13data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
14data złożenia 29.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
15data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
16data złożenia 10.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
17data złożenia 18.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
18data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
19data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
20data złożenia 10.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
21data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-19 do dziś
2OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-29 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-11 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-13 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-04-29 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-18 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-19 do dziś
4OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-04-29 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-05-11 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-05-13 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-04-29 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-04-19 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-06 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-18 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-19 do dziś
4OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-04-29 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-05-11 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-05-13 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-04-29 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-04-19 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów