FIRMA HANDLOWA „RAJSKI” A.RAJSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000135030
Numer REGON: 490018641
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-02-24
Sygnatura akt[RDF/469856/23/293]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-10-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP4900186412002-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „RAJSKI” A. RAJSKI SPÓŁKA JAWNA2002-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 72002-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2002-10-28 do dziś
2. Adresulica KRZYWA nr domu 14 kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG kraj POLSKA 2002-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTO W DNIU 13 LISTOPADA 1991 R. 2.ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 12 LIPCA 2002 R.2002-10-28 do dziś
2ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 22.05.2003 ROKU.2003-06-13 do dziś
3UCHWAŁA NR 1/2006 R. Z DN.05 MAJA 2006 R. O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI -WYKREŚLENIE WSPÓLNIKA2006-06-28 do dziś
42 STYCZNIA 2009 ROKU ORAZ 29 STYCZNIA 2009 ROKU -ZMIANA § 12009-02-10 do dziś
502.01.2020R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 1, PAR. 5 10.05.2020R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 1, PAR. 52020-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJSKI2002-10-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2002-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-10-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-10-28 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-10-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJSKI2009-02-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-02-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM2002-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJSKI2009-02-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJSKI2002-10-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2002-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 ROBOTY BUDOWLANE2003-06-13 do dziś
270 USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI2003-06-13 do dziś
385 12 USŁUGI MEDYCZNE ŚWIADCZONE PRZEZ PRZYCHODNIE I PRAKTYKI LEKARSKIE2003-06-13 do dziś
485 13 USŁUGI STOMATOLOGICZNE2003-06-13 do dziś
585 14 USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA POZOSTAŁE2003-06-13 do dziś
651 1 USŁUGI POŚREDNICTWA W HANDLU HURTOWYM2003-06-13 do dziś
752 3 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO WYROBAMI FARMACEUTYCZNYMI I MEDYCZNYMI, KOSMETYKAMI ORAZ ARTYKUŁAMI TOALETOWYMI2003-06-13 do dziś
868 20 Z USŁUGI ZWIĄZANA Z NIERUCHOMOŚCIAMI2020-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 16.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 16.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032005-06-06 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-03 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-24 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów