„BOMAR.PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000134859
Numer REGON: 015263825
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2015-04-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/12944/15/962]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMAR.PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŁOPUSZAŃSKA nr domu 35 kod pocztowy 02-220 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.09.2002 R. REP. A-6718/2002, NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2002-10-15 do dziś
2ZMIANA §§ 3, 5, 6, 7, 8, 15; TEKST JEDNOLITY Z DN. 04.02.2010 NOTARIUSZ PIOTR BILEWICZ, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 464/20102010-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKA2010-05-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2010-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000 ZŁOTYCH2010-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHEVCHUK2010-05-26 do dziś
2. ImionaOKSANA2010-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁOTYCH2010-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOVALCHUK2010-05-26 do dziś
2. ImionaOLESYA2010-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁOTYCH2010-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2010-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2010-05-26 do dziś
202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2010-05-26 do dziś
303 RYBACTWO2010-05-26 do dziś
405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2010-05-26 do dziś
506 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2010-05-26 do dziś
607 GÓRNICTWO RUD METALI2010-05-26 do dziś
708 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2010-05-26 do dziś
809 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2010-05-26 do dziś
910 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-05-26 do dziś
1011 PRODUKCJA NAPOJÓW2010-05-26 do dziś
1112 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-05-26 do dziś
1213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-05-26 do dziś
1314 PRODUKCJA ODZIEŻY2010-05-26 do dziś
1415 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2010-05-26 do dziś
1516 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-05-26 do dziś
1617 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2010-05-26 do dziś
1718 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-05-26 do dziś
1819 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2010-05-26 do dziś
1920 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-05-26 do dziś
2021 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-05-26 do dziś
2122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2010-05-26 do dziś
2223 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2010-05-26 do dziś
2324 PRODUKCJA METALI2010-05-26 do dziś
2425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2010-05-26 do dziś
2526 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-05-26 do dziś
2627 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-05-26 do dziś
2728 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-26 do dziś
2829 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-26 do dziś
2930 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2010-05-26 do dziś
3031 PRODUKCJA MEBLI2010-05-26 do dziś
3132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2010-05-26 do dziś
3233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-05-26 do dziś
3335 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-05-26 do dziś
3436 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-05-26 do dziś
3537 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2010-05-26 do dziś
3638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2010-05-26 do dziś
3739 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-05-26 do dziś
3841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-05-26 do dziś
3942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-05-26 do dziś
4043 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-05-26 do dziś
4146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-05-26 do dziś
4247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-05-26 do dziś
4345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-05-26 do dziś
4452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-05-26 do dziś
4549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-05-26 do dziś
4650 TRANSPORT WODNY2010-05-26 do dziś
4751 TRANSPORT LOTNICZY2010-05-26 do dziś
4853 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-05-26 do dziś
4955 ZAKWATEROWANIE2010-05-26 do dziś
5056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-05-26 do dziś
5158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-05-26 do dziś
5259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-05-26 do dziś
5362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-05-26 do dziś
5463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-05-26 do dziś
5564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-05-26 do dziś
5664 91 Z LEASING FINANSOWY2010-05-26 do dziś
5764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-05-26 do dziś
5864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-05-26 do dziś
5968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-05-26 do dziś
6070 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-05-26 do dziś
6171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-05-26 do dziś
6272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-05-26 do dziś
6373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-05-26 do dziś
6474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-05-26 do dziś
6575 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2010-05-26 do dziś
6677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-05-26 do dziś
6778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-05-26 do dziś
6879 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-05-26 do dziś
6980 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2010-05-26 do dziś
7081 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-05-26 do dziś
7182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-05-26 do dziś
7285 EDUKACJA2010-05-26 do dziś
7390 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2010-05-26 do dziś
7493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-05-26 do dziś
7595 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-05-26 do dziś
7696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów