RAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000134835
Numer REGON: 691691339
Numer NIP: 8722149075
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501322/23/580]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP6916913392002-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość BRZEŹNICA2003-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEŹNICA ulica GALICYJSKA nr domu 7 kod pocztowy 39-207 poczta BRZEŹNICA kraj POLSKA 2012-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.09.2002 R. NOT.JOLANTA KREMSKA-BIALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 1/308, REP. A NR 5564/2002.2002-10-14 do dziś
206.11.2002 R. NOTARIUSZ JOLANTA KREMSKA-BIALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 1/308, REPERTORIUM A NUMER 6503/2002 ZMIENIONO: PAR. 7, PAR. 8, PAR. 13 DODANO: UST. 3 DO PAR. 23 UMOWY SPÓŁKI2002-11-27 do dziś
317.11.2003 R. NOTARIUSZ JOLANTA KREMSKA-BIALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 1/308, REP. A NR 9486/2003, ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI.2003-12-11 do dziś
403.09.2009 R. REP. A NR 1652/2009, NOTARIUSZ KRZYSZTOF URZĘDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY PRZY UL. CISOWEJ 23 ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 6, PAR. 21 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2009-10-14 do dziś
526.11.2015 R.;REPERTORIUM A NR 1866/2015, NOTARIUSZ KRZYSZTOF URZĘDOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DĘBICY, UL.CISOWA 23 - UCHYLONO DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA UMOWY SPÓŁKI OD PAR.1 DO PAR.28 I ZASTĄPIONO JE NOWYMI POSTANOWIENIAMI OD PAR.1 DO PAR.25.2016-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIDAWA2002-10-14 do dziś
2. ImionaRAFAŁ CEZARY2002-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH 2. 5.789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.894.500,00 ZŁOTYCH NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI ŁĄCZNEJ Z URSZULĄ KIDAWA2002-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIDAWA2002-11-27 do dziś
2. ImionaURSZULA2002-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1. 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH 2. 5.789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.894.500,00 ZŁOTYCH NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI ŁĄCZNEJ W RAFAŁEM KIDAWA 7. NIE2002-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2944500,00 PLN2002-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12894500,00 PLN2002-11-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2016-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIDAWA2002-10-14 do dziś
2. ImionaRAFAŁ CEZARY2002-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKIDAWA2009-06-16 do dziś
2. ImionaURSZULA2009-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2009-06-16 do dziś
21. NazwiskoKANIA2010-01-18 do dziś
2. ImionaWIOLETTA BARBARA2010-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-18 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-01-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2016-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-02-05 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-02-05 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-02-05 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-02-05 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-02-05 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-02-05 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-02-05 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2016-02-05 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 04.11.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 04.11.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 27.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-03 do dziś
4data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-09-18 do dziś
5data złożenia 12.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-19 do dziś
6data złożenia 16.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
7data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R -31.12.2009 R2010-08-10 do dziś
9data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
10data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-04 do dziś
11data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
12data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
14data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
15data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
16data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
18data złożenia 05.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
19data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
20data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
21data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 DO 31.12.20052006-09-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
501.01.2009 R -31.12.2009 R2010-08-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-04 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-03 do dziś
301.01.2005 DO 31.12.20052006-09-18 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-06-19 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
701.01.2009 R -31.12.2009 R2010-08-10 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-07-04 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 04.11.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-05 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-03 do dziś
401.01.2005 DO 31.12.20052006-09-18 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-06-19 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
801.01.2009 R -31.12.2009 R2010-08-10 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-07-04 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów