„LE SECRET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000134798
Numer REGON: 004339586
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-06-25
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/7222/19/171]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0043395862002-10-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LE SECRET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI nr w rejestrze 28672002-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina KŁODZKO miejscowość KŁODZKO2012-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KŁODZKO kraj POLSKA 2019-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 7.11.1990 R., NOT. P. CZARNECKI, PBN W PODDĘBICACH, REP. A NR 1761/90 2. W DNIU 27.02.2002 R., NOT. P. CZARNECKI, KN W ŁODZI, REP. A NR 943/2002 UCHWALONO NOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI 3. W DNIU 2.10.2002 R., NOT. P. CZARNECKI, KN W ŁODZI, REP. A NR 5126/2002 -ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2002-10-14 do dziś
2AKT NOT. Z DNIA 01.09.2009 R, REP. A NR 9795/2009, NOT. URSZULA MAKARSKA, KN W KŁODZKU PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI. AKT NOT. Z DNIA 17.09.2009 R, REP. A NR 10725/2009, NOT. W. DAWIDOWICZ ZAST. NOT. U. MAKARSKIEJ, KN W KŁODZKU ZMIENIONO §§ 8, 9 UMOWY SPÓŁKI.2009-09-18 do dziś
318.09.2012 R., REP. A 9970/2012, NOTARIUSZ WALDEMAR DAWIDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU - ZMIENIONO § 3.2012-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYCZEK2009-06-30 do dziś
2. ImionaHENRYK2009-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 000,00 ZŁ2011-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJEWODZIC2009-09-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2009-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH2009-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYCZEK2009-09-18 do dziś
2. ImionaHENRYK2009-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-09-18 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-09-18 do dziś
313 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2009-09-18 do dziś
413 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-09-18 do dziś
514 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2009-09-18 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII2009-09-18 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-09-18 do dziś
874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-09-18 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-09-18 do dziś
1064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R DO 31.12.2002 R. data złożenia 15.07.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R DO 31.12.2002 R2003-10-13 do dziś
2data złożenia 07.09.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-18 do dziś
3data złożenia 03.01.2011 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2011-01-27 do dziś
4data złożenia 21.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008-31.12.20082009-09-18 do dziś
2OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2011-01-27 do dziś
3OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008-31.12.20082009-09-18 do dziś
2OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2011-01-27 do dziś
3OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów