SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HYDRAL”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000134765
Numer REGON: 001181995
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406786/22/284]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0011819952002-10-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HYDRAL”2002-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 5802002-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-10-15 do dziś
2. Adresulica MIĘDZYZDROJSKA nr domu 24 nr lokalu 2 kod pocztowy 54-316 poczta WROCŁAW 2002-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.03.1985 R; UCHWAŁĄ NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 19.06.2002 R. ZMIENIONO PAR. 58 PKT 1 STATUTU ORAZ DODANO W PAR. 10 PKT 1 A.2002-10-15 do dziś
218.12.2003 R. ZMIANA PARAGRAFÓW OD NR 1 DO NR 122, 16.04.2004 R. -ZMIANA § 12 POPRZEZ DODANIE UST. 72004-05-21 do dziś
3UCHWAŁA NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 30.06.2006 R. ZMIANA: § 10, § 13, § 21, § 34, § 54 UST. 1, § 55 UST. 1, § 63, § 89 UST. 2, § 90, § 92, § 93, § 97, § 98, § 100, § 113 UST. 3 DODANE: § 20 A, § 24 A, § 27 UST. 4, § 31 UST. 3, § 38 UST. 1 PKT 10A, § 86 A, § 110 UST. 1A I UST. 4 SKREŚLONE: § 59 UST. 2, § 61, § 91, § 94, § 95, § 96 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 28.11.2006 R. ZMIANA § 13 UST. 1 PKT 4, § 29 PKT 1, § 44 PKT 2, § 90 UST. 1 PKT 1, 2, 4, § 93 UST. 1 PKT 1, 5, § 97 SKREŚLENIE: § 120, § 121 PO § 118 ZMIANA TYTUŁU2007-02-08 do dziś
430.11.2007 R.: § 9 UST. 1 P. 7 PPKT B SKREŚLA SIĘ PPKT C OTRZYMUJE OZNACZENIE PPKT B, W UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 9; § 12 UST. 2 NADANO NOWE BRZMIENIE; § 13 UST. 1 PKT 4, 8, 9 ZMIENIONO, W PKT 13 UCHYLA SIĘ PPKT A, POZOSTAŁE PPKT OTRZYMUJĄ OZNACZENIA A I B; UST. 3 ZMIENIONO; § 15 DODANO PKT 5; § 19 DODANO PKT 8 I 9, ZMIENIONO § 28 UST. 5 I UST 3 PKT 2, § 29 NOWE BRZMIENIE; DODAJE SIĘ § 29 A; § 30 DODAJE SIĘ PKT 5; § 36 DODAJE SIĘ PKT 5 I 6; § 46 UST. 1 SKREŚLA SIĘ PKT 3, PKT 5 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, DODAJE SIĘ PKT 14; § 50 DOTYCHCZASOWY PRZEPIS OZNACZA SIĘ JAKO UST. 1 I DODAJE SIĘ UST. 2; § 51 UST. 1 NADANO NOWE BRZMIENIE, SKREŚLONO § 51 UST. 2 I 3, POZOSTAŁE PUNKTY OZNACZONO JAKO UST. 2 I UST. 3, § 53 NADANO NOWE BRZMIENIE, DODAJE SIĘ § 53 A; W § 55 DODAJE SIĘ UST. 4; § 56 NADANO NOWE BRZMIENIE; DODAJE SIĘ § 56 A, UCHYLA SIĘ § 58; W § 59 DODAJE SIĘ UST. 6; § 68 SKREŚLA SIĘ ORAZ SKREŚLA SIĘ TYTUŁ ROZDZIAŁU; ZMIENIONO § 76 UST. 1; § 77 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; § 82 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; DODAJE SIĘ § 82 A. § 82 B; § 82 C; § 83 UST. 1 I 2 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; § 84 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, § 86 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; § 86 A UST. 2 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; § 87 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; § 88 SKRESLA SIĘ; § 89 SKREŚLA SIĘ UST. 1 I OZNACZENIE PKT. 2; SKREŚLA SIĘ § 90 I § 92; § 93 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, § 97 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; § 99 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; § 101 UST. 1 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; W § 110 DODAJE SIĘ UST. 1 B I 1C; § 110 UST. 3 I 4 OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE I DODAJE SIĘ UST. 5; § 112 UST. 1 NADANO NOWE BRZMIENIE; § 113 UST. 3 OSTATNIEMU ZDANIU NADANO NOWE BRZMIENIE; DODAJE SIĘ § 117 A, § 117 B; WPROWADZA SIĘ TREŚĆ § 120 27.03.2008 R.-ZMIENIONO TREŚĆ § 29 A UST 2 I § 77 UST. 1 STATUTU.2008-04-03 do dziś
504.09.2018 R., PRZYJĘCIE ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HYDRAL” POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI, KTÓRA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UCHWAŁY, UCHWAŁĄ NR 1 11/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HYDRAL”2018-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2002-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSARNA2020-09-04 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA HELENA2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU2020-09-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-04 do dziś
21. NazwiskoWÓJCIK2008-09-12 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ANNA2008-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-04-21 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 19.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-30 do dziś
4data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-11-08 do dziś
5data złożenia 31.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
6data złożenia 30.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
8data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
9data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
10data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
11data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-09 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
13data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
15data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
16data złożenia 12.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-12 do dziś
17data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
19data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
20data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-11-08 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-24 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-11-08 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
901.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-08-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów