„BONINEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000134733
Numer REGON: 672717358
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2017-06-05
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/18128/17/548]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONINEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 22672002-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat KOZIENICKI gmina MAGNUSZEW miejscowość MAGNUSZEW2002-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość MAGNUSZEW kraj POLSKA 2017-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.07.1989 R., NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE, REP. A-IV-15164/89 AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.06.2002 R., NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2494/2002 ZMIANA PAR. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 19, 22, TREŚĆ DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW 18, 19, 21 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA ODPOWIEDNIO W PAR. 20, 21, 23 UMOWY SPÓŁKI; TEKST JEDNOLITY2002-10-22 do dziś
211.10.2012 R. NOTARIUSZ MARIA CEGIELSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OTWOCKU ZA REP. A-5748/2012, ZMIANA W PAR. 4 POPRZEZ DODANIE PUNKTU 29.2012-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUMIANEK2016-01-27 do dziś
2. ImionaJERZY LESZEK2016-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150 000ZŁ.2016-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 PLN2003-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKOWSKI2002-10-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ WŁADYSŁAW2002-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-22 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-10-22 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2016-01-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-01-27 do dziś
246 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2016-01-27 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-01-27 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-01-27 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-27 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-27 do dziś
746 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2016-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2001 R.-31 GRUDNIA 2001 R. data złożenia 05.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2001 R.-31 GRUDNIA 2001 R.2002-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R. data złożenia 30.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R.2004-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 R.2005-07-07 do dziś
4data złożenia 26.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-21 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres OD DNIA 01 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-07-05 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2009-08-05 do dziś
8data złożenia 29.09.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-11-24 do dziś
9data złożenia 22.07.2011 okres OD DNIA 01 STYCZNIA 2010 R. DO 31 GRUDNIA 2010 R.2011-08-11 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres OD DNIA 01 STYCZNIA 2011 R. DO 31 GRUDNIA 2011 R.2012-07-20 do dziś
11data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-21 do dziś
2OD DNIA 01 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-07-05 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
4OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2009-08-05 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-11-24 do dziś
6OD DNIA 01 STYCZNIA 2010 R. DO 31 GRUDNIA 2010 R.2011-08-11 do dziś
7OD DNIA 01 STYCZNIA 2011 R. DO 31 GRUDNIA 2011 R.2012-07-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R.2004-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 R.2005-07-07 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-08-21 do dziś
4OD DNIA 01 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-07-05 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
6OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2009-08-05 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-11-24 do dziś
8OD DNIA 01 STYCZNIA 2010 R. DO 31 GRUDNIA 2010 R.2011-08-11 do dziś
9OD DNIA 01 STYCZNIA 2011 R. DO 31 GRUDNIA 2011 R.2012-07-20 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów